Начало НовиниАнализиСъбитияРъководство за опазване на биоразнообразието при проекти за ВЕИ и мрежи

Върни се назад

Назад

Ръководство за опазване на биоразнообразието при проекти за ВЕИ и мрежи

Ръководство за опазване на биоразнообразието при проекти за ВЕИ и мрежи

Eurelectric представи първото по рода си ръководство за устойчиво внедряване на проекти за мрежи и възобновяеми енергийни източници. Ръководството, изготвено от WSP, включва 12 ключови принципа за опазване на биоразнообразието и околната среда и съдържа примери от реалния живот, както и конкретни стъпки, които разработчиците на проекти е препоръчително да следват при определяне на местоположението, планиране, изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на проекти за възобновяеми енергийни източници или мрежи.

Биоразнообразието намалява с обезпокоителни темпове, като 1 милион вида в световен мащаб са застрашени от изчезване. В Европа 80 % от естествените местообитания са нарушени, а изменението на климата бързо се превръща във водещ фактор за загубата на биологично разнообразие. Тези двойни предизвикателства трябва да бъдат преодолявани по интегриран начин, по-специално при внедряването на проекти за възобновяеми енергийни източници, мрежи и съхранение. WWF вярва, че водената от възобновяеми източници декарбонизация може да намали рисковете за биоразнообразието със 75 % и да възстанови 50 % от загубата на земи, предизвикана от изменението на климата.

Електроенергийната индустрия се ангажира да направи още повече, като обхване природата и добрите оперативни практики при изграждането новите енергийни проекти във възобновяемите енергийни източници и мрежа. Първата стъпка за това е възприемането на йерархията на смекчаване на последиците като основен принцип на интегрирането на биологичното разнообразие.

Все още има редица предизвикателства. 84% от анкетираните в проучването разработчици на проекти съобщават, че интегрирането на биоразнообразието е скъпо – от 25 000 до 280 милиона евро на проект. Научните данни също са ограничени и няма общи насоки, нито договорени метрики за измерване на опазването на природата. Това може да възпрепятства предприемането на мерки за включване на природата.
Eurelectric призовава политиците бързо да приложат Пакета за климата до 2030 г. и да приемат разглеждания Закон за възстановяване на природата. Успоредно с това ЕС следва да възнагради проектите, съобразени с биологичното разнообразие, като увеличи средствата в рамките на МФР, улесни използването на екологични неценови критерии в търговете за възобновяеми енергийни източници и осигури фискални стимули за купувачите със споразумения за изкупуване на енергия със стратегия за биологичното разнообразие. Рамката на ЕС за биологичното разнообразие следва също така да хармонизира многобройните налични днес показатели и да предостави насоки за интегриране на биологичното разнообразие в икономическите сектори.

Принципи

Принципите, представени в настоящото ръководство, представляват рамка за интегриране на биоразнообразието. Те са вдъхновени от международно признати подходи, включително тези, изброени в раздела „Допълнителни насоки“. В настоящото ръководство те са адаптирани за проекти за възобновяема енергия и разпределителни мрежи след консултации с ключови партньори по проекти от сектора. Проучванията на конкретни случаи илюстрират подходите и успехите през целия жизнен цикъл на проекта. Принципите, заложени в документа са следните:

 1. Спазване на йерархията за смекчаване на последиците;
 2. Избягване на неблагоприятни въздействия върху незаменимото биологично разнообразие;
 3. Реализиране на измерим принос към биоразнообразието;
 4. Постигане на допълнителни резултати в областта на опазването на биоразнообразието;
 5. Принос към приоритетите за опазване на биоразнообразието;
 6. Постигане на екологична равнопоставеност;
 7. Описание на рисковете и начините за справяне с тях;
 8. Приобщаване и справедливост;
 9. Оптимизиране с цел множество ползи;
 10. Осигуряване на дългосрочни резултати;
 11. Прозрачност;
 12. Обмен на научна информация и знания.

Първият принцип  е основополагащ и трябва да се спазва при разработването на проекти за ВЕИ и проeкти по играждане на разпределителната мрежа. Останалите принципи засилват интеграцията на биоразнообразието и колкото повече принципи могат да бъдат спазвани, толкова по-добре. Принципите са тясно свързани помежду си и когато се прилагат заедно, те представляват подход на най-добра практика за интегриране на биоразнообразието.

Повече за предизвикателствата и възможностите пред разработчиците на проектите, може да прочетете в Power Plant 2.0.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: