Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияСпоразумение по Механизма за отпускане на заеми в публичния сектор

Върни се назад

Назад

Споразумение по Механизма за отпускане на заеми в публичния сектор

Споразумение по Механизма за отпускане на заеми в публичния сектор

Комисията приветства постигнатото на 26 април 2021 г. политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета по предложението на Комисията за нов механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор (МЗПС). С това по всички предложения относно Механизма за справедлив преход (МСП) вече е постигнато споразумение и се очаква окончателното одобрение на тези предложения от Европейския парламент и Съвета.

Механизмът е предназначен конкретно за публични субекти, като създава преференциални условия за отпускане на заеми за проекти, които не генерират достатъчно приходи, за да бъдат финансово жизнеспособни. Той съчетава безвъзмездни средства (1,5 млрд. евро) от бюджета на ЕС и заеми (10 млрд. евро) от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Подкрепата под формата на безвъзмездни средства ще бъде добавена към съответния заем от ЕИБ, като така ще се намали финансовата тежест за бенефициерите и ще се повиши привлекателността на съответните инвестиции. На бенефициерите ще бъде предоставяна консултантска подкрепа чрез създадения по програмата InvestEU консултантски център.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: Механизмът е важен инструмент, с който можем да подпомогнем нашите региони и общности да се справят с предизвикателствата, произтичащи от климатичния преход. Той ще допълни нашия набор от инструменти за подпомагане на хората, живеещи в засегнатите от процеса на справедлив преход региони, за да се развиват нови умения и да се създават нови предприятия и работни места. Много е важен фактът, че успяхме да постигнем споразумението днес — само няколко дни след споразумението относно законодателния акт за климата. Като облекчим финансовата тежест на прехода, ще помогнем за това ЕС като цяло да постигне целите за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Надявам се регламентът скоро да бъде окончателно приет, така че да може да започне отпускането на допълнителното финансиране, за да осигурим сближаващ преход и ново начало за засегнатите региони и хора.

Като реализира Европейския зелен пакт, механизмът ще спомогне за справянето със социално-икономическите предизвикателства на прехода към неутралност по отношение на климата в най-засегнатите територии, посочени в териториалните планове за справедлив преход. Той ще допълни другите два стълба на Механизма за справедлив преход — Фонда за справедлив преход (ФСП) и специалната схема за справедлив преход в рамките на програмата InvestEU.

Очаква се механизмът да мобилизира общо между 25 и 30 млрд. евро публични инвестиции през следващите 7 години. ЕИБ ще бъде основният финансов партньор. В регламента обаче се предвижда възможността за сътрудничество с други финансови партньори в случай на евентуално бъдещо увеличение на средствата.

Механизмът ще се изпълнява при пряко управление от Комисията и Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) и ще предоставя подкрепа за отделни проекти или чрез рамкови заеми.

Сред основните елементи на постигнатия компромис са следните:

  • Средства: 1,525 млрд. евро от бюджета на ЕС за компонента за безвъзмездни средства и 10 млрд. евро под формата на заеми от ЕИБ.
  • Цел: осигуряване на подкрепа за публичните субекти за справяне със социално-икономическите предизвикателства пред най-силно засегнатите от климатичния преход на ЕС територии, посочени в териториалните планове за справедлив преход (ТПСП).
  • Компонентът за безвъзмездни средства ще се изпълнява при пряко управление.
  • Безвъзмездните средства ще се отпускат на два етапа: безвъзмездни средства, отпускани в съответствие с покани за представяне на предложения и ненадвишаващи съответните национални дялове, и безвъзмездни средства, отпускани на конкурентна основа на равнището на Съюза до изчерпване на оставащите средства.
  • На бенефициерите ще се предоставя консултантска подкрепа за подготовката, разработването и изпълнението на допустими проекти чрез създадения по програмата InvestEU консултантски център.
  • Работни програми, в които се посочват условията и критериите за подбор на проектите и за тяхното приоритизиране, в случай че търсенето надвишава разпределените на национално равнище средства за финансиране.
  • Критерии за отпускане на средства, които по-късно трябва да бъдат подробно описани в работните програми и които могат да се прилагат, в случай че броят на допустимите проекти надвишава наличните средства. Следва да се даде приоритет на бенефициерите в по-слабо развитите региони.
  • Списък на хоризонталните принципи, които трябва да се спазват по отношение на всички инвестиции, включително зачитане на основните права, равенство между половете, недискриминация, социална закрила и опазване на околната среда. Принципът за ненанасяне на значителни вреди също е част от тези елементи.
  • Увеличен компонент за безвъзмездни средства за по-слабо развитите региони, който може да достигне 25 % от компонента на заеми.
  • Повече средства за техническа помощ за организаторите на проекти в по-слабо развитите региони.

Следващи стъпки

След техническото финализиране на текста, отразяващ политическото споразумение, Европейският парламент и Съветът ще трябва да одобрят този текст, за да може регламентът да влезе в сила. Едновременно с това Регламентът за ФСП трябва да бъде публикуван в Официален вестник, а ТПСП трябва да бъдат представени на Комисията и приети. Първите покани за представяне на предложения по линия на механизма следва да бъдат публикувани през втората половина на 2021 г.

Контекст

Механизмът за отпускане на заеми в публичния сектор (МЗПС) е един от трите стълба на Механизма за справедлив преход (МСП), който е част от Европейския зелен пакт за постигане до 2050 г. на неутралност на ЕС по отношение на климата. МЗПС беше предложен от Комисията на 28 май 2020 г. Другите два стълба на МСП са ФСП (по който съзаконодателите постигнаха политическо споразумение през декември 2020 г.) и специалната схема за справедлив преход в рамките на програмата InvestEU (договорена като част от Регламента относно програмата InvestEU на 17 март 2021 г.).

Рамката за управление на МСП е съсредоточена върху ТПСП, които държавите членки ще изготвят, за да определят териториите, които са най-силно засегнати от прехода за постигане до 2050 г. на неутралност по отношение на климата, и инвестициите, които ще спомогнат за социално-икономическата промяна на тези територии.

Изготвянето на ТПСП е ключово условие за програмирането и последващото изпълнение на средствата от ФСП и другите стълбове на МСП. Всяка държава членка ще изготви тези планове заедно със съответните вътрешни партньори в диалог с Комисията и като гарантира, че те са в съответствие с регионалните стратегии за интелигентно специализиране и националните планове в областта на енергетиката и климата. Комисията ще приеме плановете заедно с програмите, включващи подкрепата по линия на ФСП.

За повече информация

Фондът за справедлив преход

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: