Начало НовиниАнализиСъбитияСтандартизирани товарови профили – „билетът“ за свободния пазар

Върни се назад

Назад

Стандартизирани товарови профили – „билетът“ за свободния пазар

Стандартизирани товарови профили – „билетът“ за свободния пазар

Това е поредната публикация в помощ на небитовите потребители, присъединени към мрежа ниско напрежение, за които предстои задължителна раздяла с регулирания пазар и среща с привилегиите, но и с отговорностите на свободния пазар съгласно последните промени в ЗЕ.

На кого са нужни стандартизирани товарови профили (СТП) в процеса на либерализация?

Сделките на свободния пазар изискват наличието на интервални/почасови измервателни уреди (електромери), чрез които потреблението се измерва всеки час, сравнява се с предварително заявеното от потребителя (обичайно чрез търговеца или координатора на балансираща група), след което отклоненията в плюс или минус се заплащат по обявените за съответния час цени за  балансираща енергия.

Използването на скъпи (почасови/интервални) измервателни уреди за всяко индивидуално потребление не винаги е разходноефективно. Ето защо, за по-малките потребители (домакинства и дребен бизнес, присъединен към мрежи НН)  въпросните СТП се използват като алтернативен инструмент за включването им на свободния пазар.

В съответствие с Правилата за измерване на количествата електрическа енергия, от СТП имат нужда потребители, за които ЕРД не са задължени да монтират и поддържат средства за почасово търговско измерване на електрическа енергия за всеки период на сетълмент (в момента у нас – на всеки час, на други пазари има по-кратки интервали). Това се отнася за обектите на небитовите потребители с предоставена мощност до 100 кВт, присъединени към мрежа ниско напрежение, а също и за домакинствата.

Прилагането на стандартизираните товарови профили (СТП) у нас започна от началото на април 2016 година.

Какво представляват СТП?

СТП представляват набор от коефициенти, които описват модела на потребителското поведение (товаровия профил) на даден клас потребители в рамките на определен период от време или с други думи – как потреблението на електрическа енергия е разпределено във времето.

Класовете потребители са предварително определени. Например: Битови; Бизнес с интезивно вечерно потребление; Бизнес с интензивно дневно потребление; Улично осветление и др.

За всеки клас се изготвя товаров профил за даден период от време. Този профил се определя за СТП за всички потребители от съответния клас и се публикува. Актуалните за 2020 г. СТП могат да се видят на уеб-страниците на електроразпределителните дружества  (ЧЕЗ Разпределение БългарияЕлектроразпределение ЮгЕлектроразпределение Север).

Изготвянето на СТП само за денонощие не е достатъчно, тъй като профилът на потребление се променя под влияние на различни фактори – в зависимост от сезона (зима, лято, преходен период), от календарния ден (работен ден, събота, неделя, празничен ден) и др. Чрез коефициенти за динамизиране на СТП допълнително се адаптират моделните профили към различни параметри, например към външни температури, празници, и др.

От кого се използват СТП?

По принцип, СТП се използват от повечето ютилити компании. Те провеждат „профилни изследвания” чрез интервално измерване на примерни клиентски групи или сегменти и резултатите от тях служат за представяне на модела на потребление на съответния сегмент – основно за целите на маркетинга, дизайна на тарифите, системното планиране и профилирането на товарите.

Освен това СТП служат на доставчици на електрическа енергия за изготвяне на графици за заявка на електрическа енергия – СТП са ефективен способ за оценка на потреблението на клиенти в процеса на изчисляване на сетълмента за нуждите на балансиране на енергийния пазар.

Каква е ползата?

Разработването и прилагането на СТП е сред доказаните инструменти в процеса на успешно обслужване и управление на потребителския преход от покупко-продажби на регулиран към търговия на свободен пазар. Ползата от СТП е двупосочна: първо, на потребителите се спестяват разходи за подмяна на съществуващите уреди за мерене; второ, СТП осигуряват  достъп до свободния пазар, защото предоставят ефективен способ за оценка на потреблението на клиентите, което е необходимо за нуждите на балансиране на енергийния пазар.

Какво не са СТП?

От казаното по-горе се вижда, че СТП:

 • Не заместват данните от електромера, които ще продължат да се използват за отчитане на потреблението и изготвяне на фактурите на съответните клиенти – те ще продължат да заплащат сметките си по показанията на електромера, в зависимост от договорената с доставчиците им тарифа и условия на доставка
 • Не представляват нова тарифа, ценова оферта или пакетно предложение
 • Не са предмет на търговия и не са обект на конкуренция между пазарните участници, съответно техен приносител не е нито крайният снабдител, нито търговецът, нито който и да било друг доставчик

Каква е процедурата за предоставяне на СТП на небитовите потребители?

СТП се предоставят от електроразпределителното дружество (оператора на електроразпределителната мрежа), към чиято мрежа е присъединен съответният потребител без почасово измерване като „билет“ за първото му излизане на свободен пазар. Операторът избира най-подходящия вид СТП на базата на статистика за индивидуалния потребителски профил. Предоставянето на СТП влиза в сила от датата на промяната на доставчика.

А какви са СТП за небитовите потребители за 2020?

СТП се определят от операторите на разпределителната мрежа и са валидни за потребителите, присъединени към мрежата на тяхната лицензионна територия (вижте линкове към съответните интернет-страници, дадени по-горе).

Например, за обектите, намиращи се на лицензионната територия на Електроразпределение Юг, са разработени СТП за шест класа небитови потребители:

 1. Стопански клиент с общ профил, G0
 2. Стопански клиент с интензивно дневно потребление ( 8.00-18.00 ч.), G1
 3. Стопански клиент с интензивно вечерно потребление (18:00-22:00 ч.), G2
 4. Стопански клиент с интензивно нощно потребление (18:00-08:00 ч.), G3
 5. Стопански клиент с основна дейност продажба на петролни продукти, G4
 6. Улично осветление, непрекъснато през тъмната част, BD000 

Има ли „скъпи“ СТП и „евтини“ СТП ?

Принципно е ясно, че цените на енергията на дребно следват динамиката на пазара на едро. Също така е ясно, че цените на едро се променят ежечасно и техните нива се определят, както на всички продуктови пазари, основно от търсенето и предлагането. В часовете на най-високото (пиково) търсене цените са най-високи. И обратно – в часовете на най-ниското (обикновено през нощта) търсене цените са най-ниски. Тази зависимост се смекчава на стандартните пазари чрез възможността за складиране (натрупване на запаси) от съответните продукти. При електроенергията такава възможност практически не съществува, поради което ценовите различия между пиковите и непикови часове са от съществено значение.

Така стигаме до отговора на въпроса има ли „скъпи“ и „евтини“ СТП.

Да, има! СТП с интензивно потребление в пиковите периоди водят до най-високата усредена (среднопретеглена) цена на електрическата енергия, а СТП с интензивно потребление в не-пикови периоди резултират в най-ниската цена, в сравнение с тази на останалите класове потребители.

Практически казус

Да се върнем към СТП за 2020 г. на Електроразпределение Юг. Ето как изглежда стандартизираното потребление при СТП G1, G2 и G3 за един работен ден.

Потребителите от профила G1 имат значителна консумация по време както на сутрешния, така и на вечерния пик на търсенето/потреблението на енергия. Тези от профил G2 избягват сутрешния пик, а от профил G3 избягват въобще пиковите товари. Това предопределя ценовите различия.

Да предположим, че търговецът на дребно купува енергията за своите клиенти от борсата (пазар Ден напред). Изчисленията на базата на фактическите почасови цени за един месец (октомври 2019 г.)  показват следното:

 • СТП с най-висока месечна цена от 12,3 ст./кВтч е G1
 • На второ място, с месечна цена от 11,5 ст./кВтч е СТП G2
 • СТП с най-ниска месечна цена от 10,2 ст./кВтч е G3.

Следователно, за снабдяването на небитовите потребители с интензивно дневно потребление търговецът на дребно ще купува с 2,1 ст./кВтч или с 20% по-скъпа енергия отколкото за небитовите потребители с интензивно нощно потребление. Съответно, за тези с интензивно вечерно потребление енергията ще е с около 13% по-скъпа.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: