Начало НовиниАнализиСъбитияТри публикации на ACER за напредъка и регулаторното третиране на европейските енергийни проекти

Върни се назад

Назад

Три публикации на ACER за напредъка и регулаторното третиране на европейските енергийни проекти

Три публикации на ACER за напредъка и регулаторното третиране на европейските енергийни проекти

На 23 юни 2023 г. ACER публикува два доклада и една препоръка, свързани с реализацията на проектите за изграждане на енергийна инфраструктура в ЕС –

Европейските проекти от общ интерес (ПОИ) са ключови трансгранични инфраструктурни проекти, които допълнително свързват енергийните системи на страните от ЕС. Такива инфраструктурни проекти са стратегически приоритет за постигане на амбициозните цели на Европа в областта на чистата енергия. Забавянето на такива инвестиции може да попречи на по-нататъшната пазарна интеграция и на сигурността на доставките и да бъде основна бариера за навременното въвеждане на проекти за възобновяеми енергийни източници. В годишни мониторингови доклади ACER прави преглед на състоянието на проектите от общ интерес, плановете за тяхното изпълнение, причините за закъсненията и пренасрочването им.

Преработеният регламент за TEN-E също така възлага на ACER да преразгледа оценката на инвестициите, оценката на риска и регулаторните стимули за проектите за енергийни мрежи. В доклада на ACER за 2023 г. се разглежда как националните регулаторни органи (НРО) намаляват рисковете за организаторите на проекти и стимулират инвестициите в иновативна, ефективна и устойчива енергийна инфраструктура. Той включва и обща методология за оценка на риска на проектите от общ интерес.

Трансграничното разпределение на разходите е свързано с разпределянето на ефективните инвестиционни разходи за даден ПОИ между държавите, които са значително засегнати от проектите. Новата препоръка на ACER в тази връзка определя добри практики (за организаторите на проекти и за НРО) за искания за разпределение на споделени разходи.

Основните констатации на ACER по отношение на напредъка и регулаторното третиране на проектите от общ интерес:

 • Общите разходи за ПОИ възлизат на 81,2 млрд. евро през 2023 г. (10% увеличение в сравнение с 2022 г.), което се дължи главно на повишените цени на материалите, техническото оборудване и труда;
 • Повечето проекти от общ интерес са в напреднал стадий (т.е. поне в процес на издаване на разрешителни). Организаторите очакват 90% от проектите за електроенергия и 100% от проектите за газ да бъдат въведени в експлоатация до 2030 г;
 • Въпреки това приблизително 30% от проектите за ПОИ в областта на електроенергетиката и 20% от проектите за ПОИ в областта на природния газ са се забавили през изминалата година (подобно на тенденцията, наблюдавана през предходните години), най-често поради издаването на разрешителни;
 • Рисковете на операторите на преносни системи (ОПС) са до голяма степен смекчени в държавите членки чрез мерките за смекчаване на риска по подразбиране на националната регулаторна рамка; Организаторите на проекти проявяват ограничен интерес да кандидатстват за допълнителните регулаторни стимули за конкретни проекти, предлагани от съответните регламенти на ЕС; само няколко пъти през последното десетилетие те са поискали допълнителни стимули поради по-високи рискове;
 • За разлика от това организаторите на проекти са подали инвестиционни искания за тансгранично разпределение на разходите за повече от 40% от проектите от общ интерес за пренос на газ и електроенергия с обща инвестиционна стойност 16,5 млрд. евро. Съответните НРО потвърждват ползите от проектите както за приемащите държави, така и за Европа като цяло, като само в няколко случая се отклоняват от стандартните методи за разпределение (т.е. териториален принцип за сухоземни проекти и разпределение 50-50% за морски проекти).

За да улесни оценката, одобрението и изпълнението на европейски проекти с висока стойност, ACER препоръчва на НРО, ОПС и организаторите на проекти да:

 • да засилят проверката на приоритетните проекти, които не са в процес на изпълнение, от страна на регионалните групи;
 • да подобрят оценката на инвестициите, включително определянето на нуждите (също и на регионално равнище) и анализа на разходите и ползите на проектите, насочени към тези нужди;
 • да се стремят към последователност в подхода при оценката на рисковете на организаторите на проекти във всички държави-членки;
 • ако съществуващите регулаторни инструменти не успеят да се справят с инвестиционните пропуски, да се постигне допълнително съгласуване на интересите на операторите на преносни системи и потребителите на енергия чрез системно прилагане на стимули, основани на ползите, и чрез гарантиране на безпристрастност по отношение на конкретни технологични решения;
 • да гарантират, че организаторите на проекти подават пълни и висококачествени инвестиционни искания, включително за групи от взаимозависими проекти;
 • да се търси ефективен, последователен, прагматичен и гъвкав подход за разглеждане на инвестиционните искания и последващото разпределение на инвестиционните разходи между страните бенефициери;
 • да включват директно в решенията на CBCA механизми за това как да се третира несигурността и празнотите в инвестиционните искания.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: