Начало НовиниАнализиСъбитияУстойчиви електроенергийни мрежи

Върни се назад

Назад

Устойчиви електроенергийни мрежи

Устойчиви електроенергийни мрежи

Днес Съветът на ЕС одобри заключения относно електроенергийната мрежова инфраструктурата на ЕС. В заключенията се предлагат редица мерки за взаимосвързана и устойчива електроенергийна мрежа в Европа, за да се гарантира енергийната сигурност и да се постигне декарбонизация в ЕС.

Делът на възобновяемите енергийни източници в производството на електроенергия се е увеличил повече от два пъти от 2004 г. насам и е достигнал почти 40%. Заключенията на Съвета са съобразени с това развитие и отразяват стремежа на Европейския съюз да стане по-екологичен, конкурентоспособен и устойчив в енергийния сектор, като подчертават необходимостта от изграждане на супермрежа на ЕС, която да включва повече възобновяеми енергийни източници, да подпомага електрификацията, да стабилизира цените и да повишава енергийната сигурност.

Координирана, взаимосвързана и интегрирана европейска електроенергийна мрежа

ЕС има за цел да постигне напълно интегрирана, взаимосвързана и синхронизирана електроенергийна система в Европа. В заключенията на Съвета се подчертава необходимостта от дългосрочно и координирано планиране на инфраструктурата на електроенергийната мрежа на европейско равнище, особено с оглед на нарастващото предизвикателство, свързано с претоварването на мрежата.

Това планиране следва да се съчетае с координацията отдолу-нагоре на националните планове на регионално равнище и да отчита особеностите на регионите, които не са свързани помежду си или не са свързани в достатъчна степен.

Във връзка с това Съветът припомнs заключенията на Европейския съвет относно постигането на истински енергиен съюз и значението на междусистемните връзки за постигането на тази цел. Комисията се приканва да предложи засилена рамка, която да гарантира, че планирането и въвеждането на мрежата е в съответствие с целите на ЕС в областта на климата и енергетиката. Целта е да се повиши прозрачността и проследимостта на целия процес на планиране и развитие на преносната мрежа.

В заключенията Комисията се приканва също така да направи оценка и да установи пропуските и да разработи мерки, ако е необходимо, за подобряване на рамката за управление на равнище ЕС по отношение на планирането, подбора и изграждането на трансгранична инфраструктура, за да се осигури достатъчно интегриран европейски и регионален подход.

Сигурност и устойчивост на европейската енергийна система

Европейският съюз се нуждае от координиран набор от мерки за енергийна сигурност в отговор на новите заплахи, пред които е изправен от 2022 г. насам, включително рисковете за киберсигурността. Според заключенията на Съвета Комисията следва да помогне на държавите членки да подобрят сигурността на доставките на електроенергия, като се съсредоточи върху готовността за справяне с рисковете и вземе предвид специфичните рискове, свързани с някои от външните граници на ЕС.

За да се засили устойчивостта на инфраструктурата, държавите членки се приканват също така да засилят сътрудничеството със структурите на всички равнища, като се съсредоточат върху хибридните заплахи и критичната инфраструктура.

Преодоляване на различията в инвестициите в електроенергийната мрежа

В заключенията се отчитат безпрецедентните нужди от инвестиции в електроенергийните мрежи както на ниво пренос, така и на ниво разпределение, за да се осигури силно свързана, интегрирана и синхронизирана европейска електроенергийна система, която е необходима за постигане на целите на ЕС за декарбонизация, конкурентоспособност и сигурност на доставките.

Поради това в заключенията Комисията се приканва, наред с другото, да предостави информация за действителните инвестиционни нужди във връзка с електроенергийните мрежи – в сравнение с предвидените за тях средства – и да потърси начини за увеличаване на общите инвестиции за инфраструктурата на електроенергийните мрежи. Европейската инвестиционна банка също е призована да подкрепи по-нататъшното разширяване и модернизиране на мрежите чрез инициативи за финансиране.

Хибридните мрежови мрежи, свързани с различни държави членки, стават все по-важни за развитието на производството на енергия в морето по икономически ефективен начин. Поради това Съветът приканва Комисията да направи оценка на предизвикателствата и оставащите пропуски, свързани с използването на хибридни мрежови мрежи в допълнение към радиалните връзки.

По-бързо разгръщане на мрежата и приобщаващ природата дизайн

Съветът приканва Комисията да набележи мерки за ускоряване на процедурите за издаване на разрешителни за мрежите с цел по-бързо развитие на електроенергийните мрежи, като същевременно се гарантира участието на обществеността.

В заключенията се подчертава също така необходимостта от ускоряване на стандартизацията на електроенергийната инфраструктура, за да се сведат до минимум смущенията във веригата на доставки и да се гарантира наличието на мрежови компоненти в Европа. Комисията се приканва да проучи възможностите за улесняване на регионалната или общоевропейската прозрачност при възлагането на обществени поръчки за мрежови компоненти. Това ще изпрати правилните сигнали на местната промишленост за увеличаване на производствения капацитет. В този контекст Комисията се приканва също така да оцени възможността за адаптиране на правилата на ЕС за обществените поръчки.


Контекст

Агресивната война на Русия в Украйна доведе до енергийна криза в Европа. С цел постепенно да се премахне зависимостта от руските изкопаеми горива и да се гарантира енергийната сигурност, през март 2022 г. лидерите на ЕС подписаха Версайската декларация. Те се споразумяха да подобрят взаимосвързаността на европейските газови и електроенергийни мрежи и да синхронизират напълно електропреносните мрежи в целия ЕС.

Белгийското председателство организира неофициална среща на министрите през април, за да обсъди начините за укрепване и развитие на електроенергийните мрежи на ЕС.

Освен това в заключенията си от април 2024 г. Европейският съвет призова за продължаване на работата в областта на енергетиката като двигател на конкурентоспособността, за да се постигне истински енергиен съюз, който да служи на двойната цел за постигане на европейски енергиен суверенитет и неутралност по отношение на климата, като се извърши амбициозен преход към електрическа енергия и се инвестира в мрежи, съхранение и междусистемни връзки.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: