Начало НовиниАнализиСъбитияЦени на енергията: Комисията представя набор от мерки за справяне с извънредната ситуация и нейното въздействие

Върни се назад

Назад

Цени на енергията: Комисията представя набор от мерки за справяне с извънредната ситуация и нейното въздействие

Цени на енергията: Комисията представя набор от мерки за справяне с извънредната ситуация и нейното въздействие

Комисията прие днес Съобщение относно цените на енергията, за да се справи с изключителното покачване в световен мащаб на цените на енергията, предвиждано да продължи и през зимата, и да помогне на хората и предприятията в Европа. В съобщението е представен набор от мерки, които ЕС и неговите държави членки могат да използват, за да се справят с непосредственото въздействие на настоящото покачване на цените и да осигурят допълнително укрепване на устойчивостта срещу бъдещи сътресения. Краткосрочните национални мерки включват спешно подпомагане на доходите на домакинствата, държавна помощ за предприятията и целеви данъчни облекчения. Комисията също така ще подкрепи инвестициите в енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност, ще проучи евентуални мерки за съхранение на енергия и закупуване на запаси от газ и ще направи оценка на настоящата структура на пазара на електроенергия.

При представянето на набора от мерки комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон заяви: Поскъпването на енергията в световен мащаб е сериозен проблем за ЕС. В момент, в който излизаме от пандемията и започваме икономическото си възстановяване, е от първостепенно значение да защитим уязвимите потребители и да подкрепим европейските дружества. Комисията помага на държавите членки да предприемат незабавни мерки, за да намалят въздействието върху домакинствата и предприятията тази зима. В същото време набелязваме други средносрочни мерки, с които да се гарантира, че нашата енергийна система е по-устойчива и по-гъвкава, за да устои на всяка бъдеща нестабилност през целия преход. Настоящата ситуация е извънредна, като вътрешният енергиен пазар ни служи добре през последните 20 години. Трябва обаче да сме сигурни, че той ще продължава да ни служи и в бъдеще, за да реализираме Европейския зелен пакт, да повишим енергийната си независимост и да постигнем целите си в областта на климата.

Набор от краткосрочни и средносрочни мерки

Настоящият скок на цените изисква бърз и координиран отговор. Съществуващата правна рамка дава възможност на ЕС и неговите държави членки да предприемат действия за справяне с непосредствените последици за потребителите и предприятията.

Следва да се даде приоритет на целенасочени мерки, с които бързо може да се смекчи въздействието на покачването на цените върху уязвимите потребители и малките предприятия. Тези мерки следва да бъдат лесно регулируеми през пролетта, когато се очаква положението да се стабилизира. Дългосрочният ни преход и инвестициите в по-чисти енергийни източници не трябва да бъдат възпрепятствани.

Незабавни мерки за защита на потребителите и предприятията:

 • предоставяне на спешна подкрепа на доходите на потребители, засегнати от енергийна бедност, например чрез ваучери или частични плащания на сметки, които могат да бъдат подпомогнати от приходите по СТЕ на ЕС;
 • разрешаване на временно отсрочване на плащането на сметки;
 • въвеждане на предпазни мерки, за да се избегне преустановяване на електрозахранването;
 • осигуряване на временни, целенасочени облекчения на данъчните ставки за уязвимите домакинства;
 • предоставяне на помощ на предприятия или отрасли в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ;
 • засилване на международните дейности в областта на енергетиката, за да се гарантира прозрачността, ликвидността и гъвкавостта на международните пазари;
 • разследване на евентуално антиконкурентно поведение на енергийния пазар и отправяне на молба към Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) да засили в допълнителна степен мониторинга на развитието на пазара на въглеродни емисии;
 • улесняване на по-широк достъп до споразумения за закупуване на електроенергия от възобновяеми източници и осигуряване на подкрепа за тях чрез съпътстващи мерки.

Преходът към чиста енергия е най-добрата застраховка срещу ценови сътресения в бъдеще и трябва да се ускори. ЕС ще продължи да развива ефективна енергийна система с голям дял на възобновяема енергия. Докато по-евтините възобновяеми източници на енергия играят все по-голяма роля в снабдяването на електрическата мрежа и определянето на цената, други енергийни източници, включително газ, все още са необходими във времена на повишено търсене. При настоящата структура на пазара, когато се използва газ, той все още е определящ за общата цена на електроенергията, тъй като една и съща цена се прилага по отношение на всички производители, когато един и същ продукт, а именно електроенергия, се подава в мрежата. По принцип се смята, че настоящият модел на пределно ценообразуване е най-ефективният, но има основания да се направи допълнителен анализ. Кризата също така подчерта значението на газовите хранилища за функционирането на пазара на газ в ЕС. Понастоящем ЕС разполага с капацитет за съхранение на повече от 20 % от годишното си потребление на газ, но не всички държави членки имат съоръжения за съхранение, а тяхната употреба и задълженията за поддържането им варират.

Средносрочни мерки за постигане на декарбонизирана и устойчива енергийна система:

 • увеличаване на инвестициите във възобновяеми енергийни източници, саниране и енергийна ефективност и ускоряване на търговете за възобновяеми енергийни източници и процедурите за издаване на разрешения;
 • разработване на капацитет за съхранение на енергия, за да се подпомогне развиващият се дял на енергията от възобновяеми източници, включително батерии и водород;
 • отправяне на молба към европейските енергийни регулатори (ACER) да проучат ползите и недостатъците на съществуващата структура на пазара на електроенергия и да предложат препоръки на Комисията, ако е уместно;
 • евентуално преразглеждане на Регламента относно сигурността на доставките, за да се гарантира по-добро използване и функциониране на съоръженията за съхранение на газ в Европа;
 • проучване на потенциалните ползи от доброволното съвместно възлагане на обществени поръчки за запаси от природен газ от страна на държавите членки;
 • създаване на нови трансгранични регионални групи за оценка на риска по отношение на газа, които да анализират рисковете и да предоставят на държавите членки съвети относно разработването на техните национални превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации;
 • засилване на ролята на потребителите на енергийния пазар, като им се даде възможност да избират и сменят доставчиците си, да произвеждат собствена електроенергия и да се присъединяват към енергийни общности.

Посочените мерки ще спомогнат да се реагира своевременно на настоящите скокове на цените на енергията, които са следствие от извънредната глобална ситуация. Те също така ще допринесат за финансово изгоден, справедлив и устойчив енергиен преход за Европа, както и за по-голяма енергийна независимост. С инвестициите в енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност не само ще се намали зависимостта от вносни изкопаеми горива, но и ще се осигурят по-достъпни цени на едро за енергия, които са по-устойчиви на ограниченията на доставките в световен мащаб. Преходът към чиста енергия е най-добрата застраховка срещу ценови сътресения в бъдеще и трябва да се ускори, включително с оглед на климата.

Контекст

В ЕС, подобно на много други региони по света, понастоящем се наблюдава рязко покачване на цените на енергията. Това се дължи главно на повишеното в световен мащаб търсене на енергия, и по-специално на газ, тъй като икономическото възстановяване след разгара на пандемията от COVID-19 се засилва. Цената на въглеродните емисии в Европа също така се е повишила рязко през 2021 г., но в по-малка степен в сравнение с цените на газа. Въздействието на скока в цената на газа върху цената на електроенергията е девет пъти по-голямо от въздействието на покачването на цената на въглеродните емисии.

Комисията проведе широки консултации относно подходящия отговор на настоящата ситуация и взе участие в обсъждания по този въпрос с членовете на Европейския парламент и министрите в Съвета на Европейския съюз, като същевременно се обърна към промишлеността и международните доставчици на енергия. Няколко държави членки вече обявиха национални мерки за смекчаване на скоковете на цените, но други търсят насоки от Комисията относно стъпките, които могат да предприемат. Някои международни партньори вече изразиха намерение да увеличат енергийните си доставки за Европа.

Представеният днес набор от мерки дава възможност за координиран отговор в защита на най-застрашените. Той е разработен внимателно, за да се задоволят краткосрочните нужди от намаляване на разходите за енергия за домакинствата и предприятията, без да се вреди в средносрочен план на вътрешния енергиен пазар на ЕС или на екологичния преход.

Следващи стъпки

Комисар Симсон ще представи съобщението и набора от мерки пред членовете на Европейския парламент в четвъртък, 14 октомври и пред министрите на енергетиката на 18 октомври. След това европейските лидери трябва да обсъдят цените на енергията на предстоящото заседание на Европейския съвет на 21—22 октомври. Настоящото съобщение е приносът на Комисията към продължаващия дебат сред създателите на политики в ЕС. Комисията ще продължи да поддържа връзка с националните администрации, промишлеността, потребителските групи и международните партньори по тази важна тема и има готовност да отговори на евентуални допълнителни искания от страна на държавите членки.

За повече информация

Съобщение относно цените на енергията

Въпроси и отговори във връзка със Съобщението относно цените на енергията

Информационен документ относно енергийния пазар и цените на енергията в ЕС

Информационен документ относно набора от мерки

Уебстраница относно цените на енергията в ЕС

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: