Начало НовиниАнализиСъбития3,85 млрд. евро за справедлив преход към неутрална по отношение на климата икономика в пет полски региона

Върни се назад

Назад

3,85 млрд. евро за справедлив преход към неутрална по отношение на климата икономика в пет полски региона

3,85 млрд. евро за справедлив преход към неутрална по отношение на климата икономика в пет полски региона

На 5 декември 2022 ЕК прие всичките пет полски оперативни програми с териториални планове за справедлив преход (ТПСП). Тези планове са на стойност над 3,85 млрд. евро по линия на Фонда за справедлив преход (ФСП) в подкрепа на справедливия преход към климатично неутрална икономика във въглищните региони Силезия, Малополска, Великополска, Долна Силезия и Лодзко.

2,4 млрд. евро за Силезия и Западна Малополска

Силезия е с най-голям добив на каменни въглища в ЕС и постепенно ще се откаже от добива и изгарянето на въглища. Това ще се отрази и на част от Западна Малополска. Поради това тези региони ще получат по-голямата част от финансирането по линия на ФСП в Полша. С бюджет от около 2,4 млрд. евро за Силезия и Западна Малополска това финансиране от ЕС ще подпомогне жителите на региона и ще ги подкрепи по време на прехода към зелена икономика, с нови възможности за работа и по-чист въздух.

Фондът ще подкрепи по-специално диверсификацията на местната икономика, като инвестира в малки и средни предприятия (МСП), работещи в областта на възобновяемата енергия, чистата мобилност и други зелени сектори.

За да се възстановят екологичните щети от минните дейности, ФСП ще инвестира и в рехабилитация на 2800 хектара от районите след минните дейности в съответствие с принципа „замърсителят плаща“.

За да помогне за намаляването на сметките за енергия и да позволи на гражданите да се възползват от стабилни, екологични и достъпни енергийни източници, фондът ще инвестира в Западна Малополска в енергийната ефективност на обществените сгради и на жилищата, включително чрез подпомагане на изолацията на жилищата, слънчевите инсталации на покривите и термопомпите.

Фондът ще инвестира също така в обучението на 100 000 работници, много от които понастоящем работят в сектора на изкопаемите горива, и ще им предостави нови умения за работа във възобновяеми и неутрални по отношение на климата отрасли. Очаква се 27 000 нови работни места да бъдат създадени в Силезия пряко в резултат на мерките от плана за справедлив преход.

415 млн. евро за Великополска

Подрегионът Конин във Великополска ще получи 415 млн. евро за амбициозния си план за отказ от лигнитната минна промишленост и електропроизводството на база на лигнитни въглища.

Благодарение на помощта на ЕС, Конин рехабилитира и преобрази деградиралия въгледобивен район, за да се съсредоточи върху производството на енергия от възобновяеми източници, включително производство на зелен водород. Безвъзмездните средства от ЕС ще подпомогнат и развитието на кръгова икономика и ще инвестират в повишаване на енергийната ефективност чрез изолация на сградите.

Освен това, фондът ще подкрепи дейности за обучение и преквалификация на 5500 работници от лигнитната промишленост.

581,5 млн. евро за Долна Силезия

В Долна Силезия Валбжишкият подрегион ще получи 581,5 млн. евро за постепенно прекратяване на въгледобивната дейност.

Фондът ще инвестира в диверсификацията на местната икономика със създаването на нови МСП и стартиращи предприятия, особено в зелените сектори.

По-диверсифицираната икономика ще спомогне за създаването на 1 000 нови зелени работни места в неутрални по отношение на въглеродните емисии сектори и ще инвестира в местната образователна инфраструктура. Ще бъдат направени инвестиции във възобновяеми енергийни източници като слънчевата енергия, подмяна на остарели котли и по-добра изолация на сградите.

369,5 милиона евро за Лодзкие

Наред с добива на въглища, в регион Лодзкие се намира и най-големият единичен емитер на CO2 в ЕС – електроцентралата на лигнитни въглища в Белхатов. Полша е поела ангажимент да намали значително капацитета за добив и изгаряне на лигнитни въглища в региона до 2030 г.

Финансирането от ЕС в размер на 369,5 млн. евро ще бъде инвестирано в нова бизнес инфраструктура за местните МСП и в научноизследователски лаборатории, както и в енергийна ефективност и внедряване на възобновяеми енергийни източници.

Фондът ще подкрепи допълнително работниците, които понастоящем са заети в електроцентралата в Белхатов, както и в минната промишленост и свързаните с нея сектори. Тези работници ще бъдат обучени на нови умения, за да бъдат готови за нови зелени работни места.

И накрая, ФСП ще подкрепи и мерки за декарбонизация на местния транспорт, например чрез инвестиции в нови електрически автобуси.

Допълнителна информация

ФСП подкрепя територии, които са особено засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика. Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП) определят тези територии по време на преговорите за споразуменията за партньорство за периода 2021-2027 г. и свързаните с тях програми. Комисията одобри споразумението за партньорство с Полша през юни 2022 г. В ТПСП, разработени в тясна консултация с местните партньори, се определят предизвикателствата и нуждите от развитие на всяка територия, както и целите, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г. В тях се определят и планираните действия с конкретни механизми за управление.

Одобряването на ТПТП отваря вратите за целево финансиране по другите два стълба на Механизма за справедлив преход (МСП): схема за справедлив преход в рамките на InvestEU и механизъм за заеми за публичния сектор за справедлив преход, който съчетава безвъзмездни средства от Комисията със заеми от Европейската инвестиционна банка. ФСП е ключов инструмент, който гарантира, че преходът към неутрална по отношение на климата икономика ще се осъществи по справедлив начин, без да се изоставя никой да се справя сам. Той предоставя целенасочена подкрепа, за да помогне за мобилизирането на около 55 млрд. евро за периода 2021-2027 г. в най-засегнатите региони. И накрая, Платформата за справедлив преход спомага за ускоряване на справедливия преход, като включва всички заинтересовани страни, помагайки им да обменят опит и най-добри практики.

Съгласно Регламента за общоприложимите разпоредби за периода 2021-2027 г., държавите-членки трябва да изпълняват т.нар. хоризонтални и тематични условия, позволяващи изпълнението на програмите на политиката на сближаване. Едно от благоприятстващите условия изисква спазване на Хартата на основните права на ЕС. При изготвянето на програмите си държавите-членки трябва да преценят дали благоприятстващите условия са изпълнени. В своята самооценка полските власти посочиха, че понастоящем не спазват условието за предоставяне на възможност за прилагане на Хартата. Поради това, Комисията не може да възстанови разходите, свързани с части от съответната програма, докато условията не бъдат изпълнени. Държавите-членки трябва да гарантират, че тези условия ще бъдат изпълнени през целия програмен период. Комисията е в диалог с Полша, за да гарантира, че изискванията на благоприятстващото условие са напълно изпълнени.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: