Начало НовиниАнализиСъбития4,11 млрд. евро от Модернизационния фонд за ускоряване на прехода към чиста енергия в осем държави членки

Върни се назад

Назад

4,11 млрд. евро от Модернизационния фонд за ускоряване на прехода към чиста енергия в осем държави членки

4,11 млрд. евро от Модернизационния фонд за ускоряване на прехода към чиста енергия в осем държави членки

Европейската комисия съобщи, че през втората година от функционирането си Модернизационният фонд е изплатил общо 4,11 млрд. евро, с които са подпомогнати 61 проекта в осем държави бенефициери. Тези проекти ще допринесат за модернизирането на енергийните системи, за намаляването на емисиите на парникови газове в секторите на енергетиката, промишлеността, транспорта и селското стопанство и за подобряването на енергийната ефективност. Подкрепата за тези инвестиции ще помогне на осемте държави членки да постигнат своите цели в областта на климата и енергетиката за 2030 г. и ще ускори екологичния преход в ЕС.

През тази година бяха предоставени средства на Хърватия (119,8 млн. евро), Чехия (1,34 млн. евро), Естония (62,4 млн. евро), Унгария (74,3 млн. евро), Литва (85 млн. евро), Полша (643,2 млн. евро), Румъния (1,39 млрд. евро) и Словакия (399,5 млн. евро). До месец юни бяха отпуснати 2,4 млрд. евро за 45 инвестиционни предложения, които сега се допълват с 1,71 млрд. евро за още 16 инвестиционни предложения.

Тази година избраните в рамките на Модернизационния фонд 61 инвестиционни проекта са в областта на производството на електроенергия от възобновяеми източници, модернизирането на енергийните мрежи и енергийната ефективност в енергетиката, промишлеността, строителството и транспорта, както и замяната на горивото от въглища с гориво с по-слаб въглероден отпечатък. Примерите за предложения, които са получили финансиране, включват:

  • производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулаторно съхранение за целите на експлоатацията на електроенергийната мрежа в Хърватия;
  • обновяване на системите за обществено осветление, преобразуване на въглищата в биомаса и газ в системите за централно отопление и в инсталациите, обхванати от схемата за търговия с емисии, и повишаване на енергийната ефективност в Чехия;
  • въвеждане на енергийноефективен обществен транспорт с ниски емисии в Естония;
  • оптимизиране, цифровизиране и автоматизиране на производствените процеси с цел намаляване на потреблението на електроенергия и употребата на материали в Унгария;
  • саниране на обществени сгради, повишаване на енергийната ефективност и увеличаване на капацитета за производство на водород от възобновяеми източници в Литва;
  • изграждане на отоплителни централи, използващи възобновяеми енергийни източници, и подобряване на енергийната ефективност на промишления сектор в Полша;
  • изграждане на осем фотоволтаични парка и две газови турбини с комбиниран цикъл, които да заменят лигнитните въглища с възобновяеми енергийни източници и газ за производство на електроенергия, както и модернизиране на електропреносните мрежи в Румъния;
  • ремонт и разширяване на мрежите за централно отопление и охлаждане и проекти за декарбонизация в промишления сектор в Словакия.

Крайният срок, в който държавите бенефициери трябва да представят инвестиционни предложения за подпомагане по линия на Модернизационния фонд през следващия цикъл на отпускане на средства, е 19 януари 2023 г. за неприоритетните предложения и 16 февруари 2023 г. за приоритетните предложения.

На този фон България все още не е обявила насоки и правила за проектите, които да бъдат финансирани от Модернизационния фонд.


Контекст

Модернизационният фонд се финансира чрез постъпленията от търговете за квоти за емисии от схемата на ЕС за търговия с емисии, като неговата цел е да се подпомогне преходът към неутралност по отношение на климата в десет държави от ЕС с по-ниски доходи. Държавите бенефициери са България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия.

Отпуснатите днес средства бяха предшествани от мащабни разходи по линия на Модернизационния фонд в рамките на предходните инвестиционни цикли. Съгласно постигнатото на 18 декември предварително споразумение относно укрепената схема на ЕС за търговия с емисии Модернизационният фонд ще увеличи размера си, като предостави финансова помощ за екологичния преход на още три държави членки — Португалия, Гърция и Словения.

Модернизационният фонд подпомага инвестициите в производството и използването на енергия от възобновяеми източници, енергийната ефективност, енергосъхранението, модернизирането на енергийните мрежи, в т.ч. централното отопление, тръбопроводите и електроподаването, както и справедливия преход в регионите, зависими от изкопаеми горива.

През 2021 г. по линия на фонда бяха предоставени 898,43 млн. евро за осем държави бенефициери. Този фонд допълва други инструменти на ЕС, като например политиката на сближаване и Фонда за справедлив преход. Той мобилизира значителни ресурси в подкрепа на инвестиционните планове на съответните държави в рамките на плана REPowerEU и пакета „Подготвени за цел 55“. За функционирането на фонда отговарят държавите бенефициери в тясно сътрудничество с Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Дейностите на ЕИБ, свързани с оценката на инвестиционните предложения по Модернизационния фонд, се извършват в рамките на нейните стандартни операции по финансиране и техническа помощ, за да се избегне потенциален конфликт на интереси при извършването на дейностите, възложени в съответствие с Директивата относно схемата за търговия с емисии и Регламента за изпълнение на Комисията от 9 юли 2020 г.


За повече информация

Приети решения за подпомагане

Потвърждаване на приоритетните инвестиции

Препоръки на Инвестиционния комитет за Модернизационния фонд

Списък на потвърдените и препоръчаните инвестиционни предложения

Уебсайт на Модернизационния фонд

Осъществяване на Европейския зелен пакт

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: