Home NewsAnalysisEventsDSO Facts and figures 2020

Go back

Go Back

DSO Facts and figures 2020

DSO Facts and figures 2020

  • Eurelectric публикува днес ново издание на своя статистически доклад „Разпределителни мрежи в Европа – факти и цифри 2020“. Докладът обединява количествени данни, идващи от публични източници и директни данни от членовете на Eurelectric, за да предостави най-точната картина на електроразпределителната система в Европа.

  • Докладът е съставен от три информационни бюлетина. Първият илюстрира голямото разнообразие на операторите на разпределителни системи (DSO) в Европа по отношение на брой, размер и собственост. Вторият изобразява внедряването на интелигентни мрежи в Европа, а третият се фокусира върху сигурността на доставките с технически данни, свързани с мрежата.

“2020-те ще бъдат десетилетието на разпределителните мрежи“, заяви Кристиян Руби, генерален секретар на Eurelectric, за да подчертае централната роля на операторите на разпределителни системи (DSO) в енергийния преход. “През следващите години операторите на разпределителни мрежи са готови да интегрират най-големия дял от разпределените енергийни ресурси, да преминат към все по-децентрализирано и дигитализирано управление на мрежата, като същевременно осигуряват непрекъснатост на доставките и ефективност на разходите за крайните клиенти.”

Следователно е необходимо да се разбере по-добре сегашното състояние на разпределението на електроенергия в Европа. Европейските институции признаха решаващата роля на разпределителната система във веригата на стойността на електроенергията. Създаването на DSO-обединението – орган на ЕС за DSO по технически теми – понастоящем се планира през пролетта на 2021 г. То ще има за цел да отразява разнообразието на DSO в Европа и да бъде истински аналог на ENTSO-e в изготвяне на регламенти на ЕС под формата на мрежови кодекси, засягащи въпросите на разпространението.

Понастоящем разпределителната енергийна мрежа в ЕС-27 се управлява от 2 556 DSO, от които 192 са законно отделени от техните вертикално интегрирани предприятия. Въпреки това структурата на собственост и дялово участие се различават значително една от друга. Всички европейски DSO обслужват около 300 милиона клиенти и обслужват ежедневно 10 милиона километра електропроводи, доставяйки около 2800 TWh електроенергия всяка година.

Тъй като енергийният преход не може да бъде постигнат ефективно без мащабна дигитализация на разпределителната мрежа, втората част на информацията се фокусира върху текущото ниво на разпространение на интелигентните измервателни уреди в цяла Европа. Интелигентните измервателни уреди представляват ключов показател за реализирането на интелигентни мрежи, позволяващи на  DSO-операторите да предоставят нови услуги и начини за ефективно управление на разпределението на електроенергия. Днес в ЕС-27 са инсталирани около 120 милиона интелигентни електромери, представляващи 48% от всички точки за измерване. Като цяло разпространението на интелигентни измервателни уреди в ЕС поддържа постоянен напредък, но в рамките на много различна оперативна среда и скорост във всяка държава-членка. Предвижда се, че за да се постигне процент на проникване на интелигентното мерене от 92% до 2030 г., са необходими 41 млрд. евро.

В този контекст предстоящото преразглеждане на Регламента за трансевропейските електроенергийни мрежи (TEN-E) и десетгодишния план за развитие на мрежата (TYNDP) ще стимулира инвестициите в разпределение на електроенергия, което ще позволи на DSO-операторите да бъдат ключови играчи в декарбонизацията на европейските икономики чрез разширена електрификация.

Накрая третият информационен бюлетин подчертава качеството на доставките, което е от решаващо значение за стратегическата инфраструктура като болници и фабрики, които представляват централна задача за DSO. Средно 60% от европейската енергийна мрежа е съставена от мрежи ниско напрежение, 37% от линии със средно напрежение и 3% от линии с високо напрежение. За да се постигнат целите на европейската зелена сделка за въглеродна неутралност, ще бъде от решаващо значение да се оптимизират разпределителните мрежи, свързващи ги с източници на гъвкавост, тъй като това ще бъде от съществено значение за интегрирането на постоянно нарастващ капацитет за разпределено електропроизводство.

Сред многото показатели качеството на доставките може да бъде оценено чрез средната продължителност и честота на прекъсванията на електрозахранването: в ЕС-27 тези показатели са ниски, средно само 1,01 и 0,92 за SAIDI (2020) и SAIFI (2020) съответно. Освен това през последните години надеждността на електроразпределителната мрежа продължава да се увеличава във всички европейски страни поради непрекъснатите усилия на DSO-операторите за подобряване на качеството на услугите: както SAIDI, така и SAIFI намаляват съответно с 31% и 25% от 2015 г. насам. Подобряването на показателите за непрекъснатост на доставките показват положителното въздействие на инвестициите върху разпределителните мрежи. Досегашните инвестиции означават, че европейските мрежи се считат за едни от най-надеждните в света.

Досега DSO успяха да се справят с нарастващите обеми на разпределено производство поради силата на мрежата и управляемия брой нови присъедниявания. С течение на времето по-нататъшният растеж на широкомащабно разпределено производство ще донесе предизвикателства пред операторите на разпределителни мрежи, което ще повлияе на способността им да поддържат безпроблемната работа на мрежата, и на поддържането и надграждането на мрежовата инфраструктура. Следователно, в рамките на предстоящото обсъждане на ревизията на TEN-E, Eurelectric ще подчертае пред политиците необходимостта да се възприеме по-широк системен подход и да се помогне за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени разпределителните мрежи. Вземащите решения трябва да се възползват от тази възможност, за да обмислят ролята на DSO-операторите в улесняването на енергийния преход и допълнителния принос към целите на Европейския съюз за декарбонизация.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share: