Начало НовиниАнализиСъбитияF-Gas: Съветът и Парламентът постигат споразумение

Върни се назад

Назад

F-Gas: Съветът и Парламентът постигат споразумение

F-Gas: Съветът и Парламентът постигат споразумение

На 5 октомври 2023 преговарящите от Съвета и Парламента постигнаха предварително политическо споразумение за постепенно намаляване на веществата, които причиняват глобално затопляне и нарушават озоновия слой.

С това предварително споразумение завършват преговорите относно флуорсъдържащите парникови газове и се потвърждава постигнатото през юни 2023 неформално споразумение относно веществата, които нарушават озоновия слой.

Въпреки че съществуващото законодателство на ЕС вече значително ограничи използването на флуорсъдържащите парникови газове, новите правила допълнително ще намалят тяхната емисия в атмосферата и ще допринесат за ограничаване на повишаването на температурата в световен мащаб в съответствие с Парижкото споразумение.

Тереса Рибера Родригес, испански министър на екологичния преход и демографските предизвикателства

„Изключително доволна съм от постигнатото днес споразумение за флуорсъдържащите газове, което върви ръка за ръка с работата ни по отношение на веществата, които нарушават озоновия слой. Тези вещества оказват силно отрицателно въздействие върху здравето на нашата планета и трябва постепенно да бъдат сведени до минимум. Споразумението е важна стъпка към общата ни цел за борба с изменението на климата и ще ни помогне да постигнем амбициозните си цели в областта на климата.“

Тереса Рибера Родригес, испански министър на екологичния преход и демографските предизвикателства

Флуорсъдържащи газове

Съгласно предварителното споразумение потреблението на флуоровъглеводороди (HFC) ще бъде напълно премахнато до 2050 г., а производството на HFC по отношение на правата за производство, предоставени от Комисията, ще бъде постепенно намалено до минимум (15 %), считано от 2036 г. Както производството, така и потреблението ще бъдат постепенно намалявани въз основа на строг график на намаляващо разпределение на квотите (приложения V и VII). Споразумението въвежда по-голямо разпределение на квотите за първите два периода в сравнение с предложението на Комисията. Полупроводниците ще бъдат освободени от системата за разпределяне на квоти за HFC, както беше предложено от Комисията, а осъществимостта на постепенното премахване на потреблението на HFC и необходимостта от HFC в секторите, в които те все още се използват, ще бъде преразгледана през 2040 г., като се вземат предвид технологичното развитие и наличието на алтернативи на HFC за съответните приложения.

С текста се въвежда пълна забрана за пускането на пазара на няколко категории продукти и оборудване, съдържащи HFC, включително някои домашни хладилници, охладители, пенопласти и аерозоли (приложение IV). С него се определят някои крайни срокове за забраната и тяхното действие се разширява към продукти, при които се използват флуорсъдържащи парникови газове с по-нисък потенциал за глобално затопляне. Предвидени са изключения от забраната в случаите, когато са налице опасения във връзка с безопасността.

С предварителното споразумение се въвежда пълна забрана за малки (<12 kW) моноблокови термопомпи и климатични инсталации, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове с потенциал за глобално затопляне от поне 150, считано от 2027 г., и постепенното им премахване напълно през 2032 г. По отношение на климатичните инсталации от разделен тип и термопомпите, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, съзаконодателите постигнаха съгласие за пълна забрана, влизаща в сила през 2035 г., с по-ранни крайни срокове за някои видове системи от разделен тип с по-висок потенциал за глобално затопляне. Предвидени са изключения в случаите, когато това оборудване е необходимо, за да се изпълнят изискванията за безопасност. Предварителното споразумение включва също така възможността за освобождаване на ограничен брой допълнителни квоти за термопомпи, ако предложените забрани застрашат постигането на целта за внедряването на термопомпи, изисквано съгласно REPowerEU.

В текста също така се определя нова пълна забрана на комутационната апаратура за средно напрежение, която разчита на флуорсъдържащи парникови газове, с постепенното ѝпремахване до 2030 г. и забрана на комутационната апаратура за високо напрежение до 2032 г. С него се въвежда каскаден принцип, който допуска потенциални дерогации от забраните в зависимост от тръжната процедура за алтернативи без флуорсъдържащи парникови газове. По този начин се защитава сигурността на доставките за мрежово оборудване. Това включва и възможност комутационната апаратура за високо напрежение да използва много мощния парников газ SF6 като краен вариант съгласно каскадния принцип и добавя редица предпазни мерки, за да се избегнат забраните, които застрашават функционирането на електрическите мрежи.

С предварителното споразумение се въвежда забрана за някои видове оборудване, необходимо за ремонт и обслужване на съществуващо оборудване. От 2025 г. нататък сервизното оборудване за хладилна техника, което използва флуорсъдържащи газове с висок потенциал за глобално затопляне, ще бъде забранено, освен ако газовете не бъдат регенерирани или рециклирани, като в този случай те се ползват от дерогация до 2030 г. Подобна забрана е въведена и за сервизното оборудване за климатично и термопомпено оборудване от 2026 г. нататък, с дерогация за регенерирани или рециклирани газове до 2032 г. Забраната за обслужване на стационарно хладилно оборудване, проектирано за охлаждане на продукти до температури под -50°C, използващо флуорсъдържащи парникови газове с по-нисък потенциал за глобално затопляне, ще се приложи през 2032 г., с постоянна дерогация в случаите, когато се използват рециклирани или регенерирани газове.

В текста цената на разпределението на квотите за HFC се определя на 3 EUR, като тя може да се адаптира спрямо инфлацията. Част от приходите ще се използват за покриване на административните разходи по прилагането на Регламента за флуорсъдържащите парникови газове, а останалата част ще бъде включена в общия бюджет на ЕС.

В текста се определя задължителна схема за разширена отговорност на производителя (РОП) от 1 януари 2028 г. за флуорсъдържащите парникови газове в продукти и оборудване, които попадат в категориите електрическо и електронно оборудване в приложното поле на Директива 2012/19/ЕС (относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване).

В предварителния текст се предвижда, че държавите членки ще определят правила за ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими при нарушения. Санкциите следва да включват най-малко глоби, конфискация на продукти, временно изключване на продукти от участие в обществени поръчки и временни забрани за търговия. Те следва да бъдат съвместими с Директивата относно престъпленията против околната среда и с националните правни системи. Санкциите следва да бъдат над определен минимален количествен праг, ако държавите членки решат да определят такъв.

Вещества, които нарушават озоновия слой

Предварителното споразумение потвърди, че ВНОС са забранени в почти всички случаи, като се допускат строго ограничени изключения. Текстът включва изключение за употребата на ВНОС като изходна суровина за производството на други вещества. На Комисията ще бъде възложено да актуализира редовно списък на ВНОС, чиято употреба като изходна суровина е забранена. Оценката на наличието на алтернативи за изходни суровини трябва да се извършва предимно на международно равнище, съгласно Монреалския протокол. Като предпазна мярка обаче, ако международната експертна група не направи това в рамките на определен срок, Комисията ще направи оценка на осъществимите алтернативи.

Текстът също така ще позволи, при строги условия, употребата на ВНОС като производствени агенти, в лабораториите и за противопожарна защита при специални приложения като военно оборудване и самолети.

Предварителното споразумение разширява обхвата на изискването за възстановяване на ВНОС с оглед на тяхното унищожаване, рециклиране или регенериране, като включва повече, отколкото е залегнало в предложението на Комисията. Изискването ще обхваща хладилното, климатичното и термопомпеното оборудване, оборудването, съдържащо разтворители, противопожарните системи и пожарогасителите, както и друго оборудване, ако това е технически и икономически осъществимо.

Текстът също така разширява до всички ВНОС изискването към предприятията да вземат предпазни мерки за предотвратяване и свеждане до минимум на непреднамереното изпускане на ВНОС и да гарантират, че всяко установено изтичане се отстранява своевременно.

Следващи стъпки

И двете предварителни споразумения ще бъдат представени сега на представителите на държавите членки в рамките на Съвета (Корепер) и на комисията по околна среда на Парламента за одобрение. Ако бъде одобрен, текстът след това ще трябва да бъде официално приет от двете институции, преди да може да бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и да влезе в сила.

Контекст

На 5 април 2022 г. Комисията прие предложението за регламент относно флуорсъдържащите парникови газове и предложението за регламент относно веществата, които нарушават озоновия слой. Парламентът прие позицията си по предложението на 30 март 2023 г., а Съветът постигна споразумение по общ подход на 5 април 2023 г. Въздействието на флуорсъдържащите парникови газове върху глобалното затопляне е до няколкостотин хиляди пъти по-силно от това на CO2. Междувременно ВНОС образуват дупка в озоновия слой на земната атмосфера, който осигурява защита от канцерогенните ултравиолетови лъчи.

Флуорсъдържащите парникови газове се използват в широка гама от продукти за ежедневна употреба, като хладилници, климатични системи и лекарства. Те се използват също в термопомпи и комутационни устройства в електрическите енергийни системи.

С предложението за преразглеждане на регламента се удължава и затяга системата за безплатно разпределяне на квоти за пускането на пазара на HFC след 2030 г. и се въвежда нова квотна система за тяхното производство. С него се въвеждат нови ограничения за повече видове оборудване и продукти, включващи флуорсъдържащи парникови газове, и се укрепват разпоредбите относно тяхното изпълнение и принудително прилагане посредством санкции.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: