Начало НовиниАнализиСъбитияGreen Deal: Ускорено навлизане на ВЕИ

Върни се назад

Назад

Green Deal: Ускорено навлизане на ВЕИ

Green Deal: Ускорено навлизане на ВЕИ

Комисията приветства постигнатото на 30/03 предварително споразумение между Европейския парламент и Съвета за укрепване на Директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници. С това споразумение ЕС се доближава с още една стъпка към завършването на законодателството по линия на „Fit for 55“ за постигане на целите на Европейската Зелена сделка и на плана REPowerEU. Споразумението повишава обвързващата цел на ЕС за енергията от възобновяеми източници за 2030 г. до минимум 42,5 %, което е увеличение в сравнение с настоящата цел от 32 %, като почти удвоява съществуващия дял на енергията от възобновяеми източници в ЕС. Преговарящите се споразумяха също, че ЕС ще се стреми да достигне 45 % възобновяеми енергоизточници до 2030 г.

Споразумението потвърждава отново решимостта на ЕС да постигне енергийна независимост чрез по-бързо внедряване на местно произведена енергия от възобновяеми източници и да изпълни целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 55 % до 2030 г. Мащабното разрастване и ускоряване на използването на енергия от възобновяеми източници в генерирането на електроенергия, промишлеността, сградите и транспорта ще намали цените на енергията с течение на времето и ще намали зависимостта на ЕС от вносни изкопаеми горива.

По-голям дял на възобновяемите енергийни източници за постигане на декарбонизирана икономика

По новото законодателство процедурите за издаване на разрешения ще бъдат по-лесни и по-бързиЕнергията от възобновяеми източници ще бъде призната за по-висш обществен интерес, като същевременно ще се запази високо равнище на опазване на околната среда. В областите с висок потенциал за възобновяеми енергийни източници и ниски рискове за околната среда държавите членки ще въведат специални зони за ускоряване на използването на възобновяеми енергийни източници, с особено кратки и опростени процедури за издаване на разрешения. Предварителното споразумение също така засилва трансграничното сътрудничество в областта на възобновяемите енергийни източници.

Споразумението включва цели и мерки в подкрепа на навлизането на възобновяеми енергийни източници в различни отрасли на икономиката. Преразгледаната директива засилва годишните цели за възобновяемите енергийни източници за сектора на отоплението и охлаждането и за енергията от възобновяеми източници, използвана в топлофикационните системи. С нея се въвежда специфичен сравнителен показател от 49 % за енергията от възобновяеми източници във връзка с енергопотреблението в сградите до 2030 г., за да се допълни законодателството на ЕС в областта на сградите и да се насочат усилията на държавите членки.

Като ключов сектор на потребление на енергия промишлеността е включена за първи път в Директивата за енергията от възобновяеми източници. В споразумението се определят ориентировъчни цели (1,6 % годишно увеличение на използването на енергия от възобновяеми източници), както и обвързваща цел за постигане на 42 % водород от възобновяеми източници в общото потребление на водород в промишлеността до 2030 г. Споразумението също така укрепва регулаторната рамка за използването на енергия от възобновяеми източници в транспорта (намаляване с 14,5 % на интензитета на емисиите на парникови газове или 29 % дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия), включително комбинирана подцел от 5,5 % за биогоривата от ново поколение и възобновяемите горива с небиологичен произход, включително минимално равнище от 1 % за възобновяемите горива с небиологичен произход. Тези цели подкрепят амбициите на ЕС за навлизането на водорода от възобновяеми източници.

Споразумението съдържа и разпоредби за подкрепа на интеграцията на енергийната система чрез електрификация и оползотворяване на отпадна топлина, както и подобрена система от гаранции за произход с цел подобряване на информацията за потребителите. 

По-устойчиво използване на биоенергията в съответствие с амбициозните цели в областта на климата

Споразумението затяга критериите за устойчиво развитие на биоенергията в съответствие с повишената амбиция в областта на климата и биологичното разнообразие, заложена в Европейския зелен пакт. В бъдеще тези критерии ще се прилагат за по-малки инсталации (с мощност по-голяма или равна на 7,5 MW), а не за прага от 20 MW по настоящата директива.  Споразумението включва разпоредби, с които да се гарантира, че горскостопанската биомаса не произхожда от определени райони с особено значение от гледна точка на биологичното разнообразие и въглеродните запаси. Освен това в договорените правила се посочва, че дървесната биомаса ще трябва да се използва според нейната най-висока икономическа и екологична добавена стойност (т.нар. каскадно използване). Финансовата подкрепа ще бъде забранена за енергия, произведена чрез използването на трупи за бичене, фурнирни трупи, промишлена обла дървесина и пънове и корени.

Следващи стъпки

Постигнатото днес предварително споразумение трябва да бъде официално прието от Европейския парламент и Съвета. Когато процедурата бъде завършена, новият законодателен акт ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила.

Контекст

Европейската Зелена сделка е дългосрочната стратегия на ЕС за растеж, чиято цел е до 2050 г. Европа да постигне неутралност по отношение на климата. Преразглеждането на Директивата за енергията от възобновяеми източници е сред предложенията по пакета „Подготвени за цел 55“, представени от Комисията през юли 2021 г. и предназначени за подготовка на политиката на ЕС в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане за намаляване на нетните емисии на парникови газове най-малко с 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Ускоряването и увеличаването на внедряването на възобновяеми енергийни източници до края на следващото десетилетие е от решаващо значение за превръщането на Европа в първия неутрален по отношение на климата континент в света до 2050 г. и за превръщането на Европейския зелен пакт в реалност.

Увеличаването на производството и използването на енергия от възобновяеми източници е също така ключов стълб на плана REPowerEU, който е стратегията на ЕС за премахване на руския внос на изкопаеми горива възможно най-скоро. През май 2022 г. Комисията предложи като част от плана REPowerEU допълнително да се ускори въвеждането на възобновяеми енергийни източници, включително да се увеличи обвързващата цел за възобновяемите енергийни източници, предложена в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“ от законодателни актове по линия на Европейския зелен пакт.

За подробности вижте тук: Директива за енергията от възобновяеми източници (europa.eu)

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: