Начало НовиниАнализиСъбитияQ&A относно механизма за корекция на пазара на газ

Върни се назад

Назад

Q&A относно механизма за корекция на пазара на газ

Q&A относно механизма за корекция на пазара на газ

1. По какъв начин тази мярка ще спомогне за задържане на цените на газа в Европа?

От началото на агресията на Русия срещу Украйна цените на газа станаха по-нестабилни, най-вече през втората половина на август 2022 г., когато цените достигнаха безпрецедентни върхови стойности по най-често използвания европейски ценови референтен показател — виртуалната борса за търговия (TTF) в Нидерландия. Като се има предвид ролята на TTF като референтен показател в договорите в цяла Европа, Комисията предлага механизъм за корекция на пазара, който ще ограничи прекомерно високите скокове на цените на тази борса. Предложението има за цел да се справи с прекомерните пикове на цените, причинени от факта, че ценовата референтна стойност на TTF става по-малко представителна за променящия се пазар на газ. Крайната цел е да се защитят предприятията и потребителите в ЕС от пикове на цените, които не отразяват основите на пазара, и да се осигури по-голяма предвидимост за участниците на пазара на газ.

Предложеният механизъм за корекция на пазара се основава на принципите и защитните мерки, установени в членове 23 и 24 от предложението на Комисията за Регламент на Съвета за укрепване на солидарността чрез по-добра координация на покупките на газ, трансграничния обмен на газ и надеждни референтни показатели за цените, представено на 18 октомври 2022 г. Той има за цел да действа като ефективен инструмент срещу прекомерните цени на газа и да бъде задействан само ако цените достигнат равнища, които са изключителни в сравнение с цените на ВПГ на други борси.  Целта е да се избегнат значителни смущения на пазара и прекъсване на достъпните доставки на газ в ЕС.

2. Как ще функционира на практика механизмът за корекция на пазара?

На практика механизмът ще се състои от предпазен таван за цената на газа, търгуван на пазара на деривати на TTF за един месец напред, което означава, че ще има ограничение от 275 EUR за офериране на нарежданията за деривати на TTF с най-кратък срок на изпълнение, при условие че са изпълнени две кумулативни условия. Когато механизмът бъде задействан, нарежданията над тази гранична цена няма да бъдат приемани. Референтната цена на TTF играе ключова роля на европейския пазар на газ на едро, така че може да се очаква тя да има стабилизиращ ефект, когато механизмът бъде задействан. Задействането на предложения механизъм е автоматично, когато са изпълнени следните условия. Първото е, че цената на сетълмента на деривати на TTF с най-кратък срок на изпълнение надвишава 275 EUR в продължение на 2 седмици. Второто условие, което също е необходимо за задействането на механизма, е публикуваният от Европейската енергийна борса европейски спот индекс на газа на TTF да е с 58 EUR по-висок от референтната цена за ВПГ през последните 10 дни на търговия преди края на посочения по-горе двуседмичен период. Референтната цена за ВПГ ще се изчислява въз основа на среднодневната стойност на кошница от референтни показатели, включваща дневния средиземноморски спот пазар, дневния спот пазар на Северозападна Европа и ежедневната оценка на цените, която ще се изготвя от Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), както е предвидено в предложението на Комисията за регламент на Съвета от 18 октомври.

Когато ACER забележи, че е настъпило събитие за корекция на пазара, което означава, че и двете горепосочени условия за задействане са изпълнени, тя публикува известие за корекция на пазара в Официален вестник на ЕС, като механизмът влиза в сила в деня след публикуването му. ACER ще информира Комисията, Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и Европейската централна банка (ЕЦБ) за корекцията на пазара.

3. Защо ценовият таван беше установен на това равнище?

Предложеният ценови таван за задействане на механизма за корекция на пазара е внимателно оразмерен въз основа на цените на TTF, наблюдавани през 2022 г. През по-голямата част от годината цените на газа бяха много високи, достигайки върхова стойност през лятото. Достигнатите през втората половина на август върхови стойности бяха взети като отправна точка за прекомерно високите цени, които предложеният механизъм има за цел да предотврати.

Ценовото равнище беше внимателно избрано, за да отрази потенциалното въздействие от неговото прилагане, и е съществен елемент от предложението на Комисията за избягване на вредните последици от прекомерните скокове на цените за гражданите, предприятията и цялата европейска икономика. Предложеното равнище ще сведе до минимум потенциалните рискове за финансовата стабилност на ЕС, както и ще предотврати прекъсване на снабдяването, което би застрашило сигурността на доставките на Съюза. Това равнище е избрано и за да се гарантира, че таванът не застрашава способността ни да насочваме ВПГ от световния пазар към Европа.

 4. Какви са предпазните мерки, за да се гарантира сигурността на доставките на газ и функционирането на пазарите на ЕС?

Предложеният механизъм е разработен така, че да гарантира непрекъснатото функциониране на енергийните и финансовите пазари в ЕС, и съдържа предпазни мерки за избягване на рисковете за сигурността на доставките на газ и за финансовата стабилност.

Първо, избраното равнище на предпазния ценови таван гарантира, че валидността на дългосрочните договори не се влияе от механизма. Второ, инструментът е съобразен с потребностите и ще се прилага само за един фючърсен продукт (продукти на TTF с най-кратък срок на изпълнение). Това ще позволи на пазарните оператори, които са изправени пред искания за доставки, да могат да си набавят газ на спот пазари и на извънборсови пазари. Трето, той включва цялостна система за експертен мониторинг с участието на ACER, ЕОЦКП, ЕЦБ, Координационната група по природния газ и Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ENTSO-G), които имат за задача постоянно да наблюдават въздействието на ограничението за офериране върху пазарите и сигурността на доставките. Това включва предварителна проверка, при която в случай на конкретни признаци, че настъпването на събитие за пазарна корекция е неизбежно, Комисията може да поиска становище от ЕЦБ и ЕОЦКП и, когато е целесъобразно, от ENTSO-G и Координационната група по природния газ относно въздействието на евентуална пазарна корекция върху сигурността на доставките, вътрешните за ЕС потоци и финансовата стабилност. Това ще даде възможност на Комисията при необходимост да спре задействането на механизма от страна на ACER. В становището следва да се вземе предвид развитието на цените на други съответни организирани пазари, по-специално в Азия и САЩ. Четвърто, той има за цел да предотврати очаквано увеличение на търсенето на енергия, като изисква от държавите членки, в допълнение към съществуващите задължения за докладване относно прилагането на намаляването на търсенето, да уведомят Комисията в срок от две седмици за мерките, които са предприели, за да предотвратят увеличаването на потреблението на газ и електроенергия. След като днешното предложение за механизъм за корекция на пазара бъде прието в Съвета, Комисията ще предложи също така да се обяви състояние на тревога в ЕС съгласно приетия през юли регламент „Да пестим газ за безпроблемна зима“, което ще доведе до задължителни икономии на газ, за да се гарантира намаляване на търсенето.

За да може да се реагира на евентуални нежелани отрицателни последици от ценовото ограничение, в предложението се предвижда, че действието на механизма може да бъде преустановено по всяко време, автоматично или с решение на Комисията. Автоматично спиране се извършва, когато ACER установи, че второто условие за задействане (разликата между цената на TTF и референтната цена на ВПГ) не е изпълнено в продължение на 10 последователни дни на търговия. ACER незабавно ще публикува известие за спиране в Официален вестник на ЕС. Един ден след публикуването таванът за офериране ще престане да се прилага.

Ако възникнат непреднамерени смущения на пазара или явни рискове, които оказват отрицателно въздействие върху сигурността на доставките, газовите потоци в рамките на ЕС и финансовата стабилност, Комисията може да издаде решение за преустановяване на действието. Това решение трябва да вземе предвид набор от критерии, установени в регламента на Съвета, включително: опасност за сигурността на доставките на газ в Съюза, по-специално в случай на извънредна ситуация на регионално равнище или на равнището на Съюза съгласно правилата на ЕС за сигурност на доставките на газ и в случай на евентуална необходимост от въвеждане на режим на доставките; общо увеличение на потреблението на газ или непостигане на задължителните цели на ЕС за намаляване на търсенето; предотвратяване на потоците на газ в рамките на ЕС; отражение върху валидността на съществуващите договори за доставка на газ; и отражение върху стабилността и функционирането на пазарите на енергийни деривати, както и върху финансовата стабилност на ЕС. В този случай Комисията ще публикува известието в Официален вестник, което ще спре прилагането на тавана за офериране, считано от деня след публикуването.

5. Кога ще влезе в сила механизмът и каква ще бъде неговата продължителност?

Предложеният регламент на Съвета е временна и спешна мярка. Той ще влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и ще бъде в сила за срок от една година. Механизмът за корекция на пазара обаче може да бъде задействан едва на 1 януари 2023 г.

Това предложение за регламент на Съвета съгласно член 122 от Договора за функционирането на Европейския съюз трябва да бъде прието от квалифицирано мнозинство от държави членки. Тази процедура дава възможност за бързи действия за защита на гражданите и икономиката от прекомерно високите цени и нестабилните пазари.

Най-късно до ноември 2023 г. Комисията ще направи преглед на регламента, като направи оценка на положението с доставките на газ за ЕС и ще представи на Съвета доклад за основните констатации от този преглед. Въз основа на това Комисията може да предложи удължаване на срока на действие на този регламент.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: