Начало НовиниАнализиСъбитияQ&A относно сертифицирането на поглъщанията на въглерод в ЕС

Върни се назад

Назад

Q&A относно сертифицирането на поглъщанията на въглерод в ЕС

Q&A относно сертифицирането на поглъщанията на въглерод в ЕС

1. Какво представляват поглъщанията на въглерод и защо са важни за климата?

ЕС пое ангажимент за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., за да осигури по-добро бъдеще на нашия континент и нашата планета. Първият и най-неотложен приоритет е намаляването на емисиите на парникови газове в ЕС. Същевременно ЕС трябва да компенсира остатъчните емисии, които не могат да бъдат премахнати, чрез увеличаване на поглъщанията на въглерод или с други думи чрез отстраняване на въглеродния диоксид (CO2) от атмосферата. Днешното предложение за схема за сертифициране на поглъщанията на въглерод е важен инструмент за постигането на тази цел.

Ще става все по-неотложно ежегодно да се отстраняват няколкостотин милиона тона CO2 от атмосферата. Въглеродът може да бъде отстраняван и съхраняван най-общо по три начина:

 • Постоянно съхранение: промишлени технологии като BECCS (биоенергия с улавяне и съхранение на въглерод) или DACCS (пряко улавяне и съхранение на въглерод от въздуха), улавят въглерод от въздуха или непряко (чрез преработка на биомаса при BECCS) или пряко (при DACCS) и го съхраняват в стабилна форма;
 • Улавяне на въглерода в селскостопанските почви: въглеродът може да се съхранява по естествен път в земята чрез дейности, които подобряват улавянето на въглерод в почвите и горите (напр. агролесовъдство, възстановяване на горите, по-добро управление на почвите) и/или намаляват изпускането на въглерод от почвите в атмосферата (напр. възстановяване на торфища). Дейностите за улавяне на въглероден диоксид в селското стопанство допринасят за постигането на амбициозната цел на ЕС за 310 млн. тона нетни поглъщания на CO2 в сектора на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС);
 • Съхранение на въглерод в продукти: атмосферният въглерод, уловен от дървета или промишлени технологии, също може да се използва и съхранява в дълготрайни продукти и материали, като например строителни материали на основата на дървесина или карбонатизирани строителни материали.

Предложението на Комисията не обхваща улавянето на въглерод от изкопаеми горива за съхранение (CCS) или използване (CCU). Тези технологии спомагат за рециклирането или съхранението на емисиите на CO2 от изкопаеми горива, но не отстраняват въглерода от атмосферата.

2. Какво предлага Комисията с тази инициатива?

Целта на предложението е да се ускори внедряването на висококачествени поглъщания на въглерод, да се изгради доверие сред заинтересованите страни и промишлеността чрез противодействие на заблуждаващите твърдения за екологосъобразност и да се даде възможност за голямо разнообразие от възможности за финансиране. За постигането на тези цели Комисията предлага първа рамка на ЕС за доброволно сертифициране на поглъщанията на въглерод. В днешното предложение се определят изисквания за проверката и сертифицирането от трети страни на поглъщанията на въглерод, управлението на схемите за сертифициране и функционирането на регистрите. Тези разпоредби допълнително ще гарантират прозрачността и надеждността на процеса на сертифициране.

Съгласно внесеното предложение поглъщанията на въглерод могат и трябва да донесат ясни предимства за климата, както и по-силна подкрепа за други екологични цели. По-конкретно, дейностите по поглъщане на въглерод трябва да отговарят на четири критерия за качество, обединени под акронима QU.A.L.ITY:

 • QU (количествено изражение): дейностите по поглъщане на въглерод трябва да се измерват точно и да осигуряват недвусмислени ползи от поглъщането на въглерод. Допълнителните поглъщания на въглерод, генерирани от дадена дейност (в сравнение с базовия сценарий), следва да надвишават всички емисии на парникови газове, генерирани в резултат на осъществяването на дейността през целия ѝ жизнен цикъл. „Нетната полза от поглъщането на въглерод“ следва да бъде количествено определена по надежден и точен начин.

В контекста на улавянето на въглероден диоксид в селското стопанство нетната полза от поглъщането на въглерод може да получи количествено изражение по икономически ефективен начин, като се използват емпирични данни, технологии за дистанционно наблюдение (напр. „Коперник“) и високоточни модели, основани на машинно самообучение и изкуствен интелект. Получаването на данни от значение за климата, съвместими с електронните карти, ще допринесе значително и за подобряване на качеството на националните инвентаризации на парниковите газове за сектора на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) и ще подобри качеството на дейностите по мониторинг на горите в съответствие с предстоящото предложение за регламент относно мониторинга на горите.

 • А (допълняемост): дейностите по поглъщане на въглерод трябва да надхвърлят стандартните практики и изискваното от закона. Предпочитаният начин за доказване на допълняемостта е да се определи „стандартизиран“ базов сценарий, който точно да отразява стандартните практики и регулаторните и пазарните условия, при които се осъществява дейността. Стандартизираният базов сценарий улеснява икономически ефективното и обективно доказване на допълняемостта и също така има предимството, че отчита предходните усилия на управителите на земи и на отраслите, които вече са извършвали дейности по отстраняване на въглерод в миналото. За да се гарантира амбициозност във времето, стандартизираният базов сценарий следва да се актуализира периодично.
 • L (дългосрочно съхранение): дейностите по поглъщане на въглерод трябва да гарантират, че погълнатият въглерод се съхранява възможно най-дълго и рискът от изпускане следва да бъде сведен до минимум. сертификатите ясно отчитат продължителността на съхранението на въглерод и разграничават постоянното от временното съхранение.

Рискът от изпускане варира при различните дейности по поглъщане на въглерод. Поради това рискът трябва да бъде наблюдаван и смекчаван, а операторите следва да поемат отговорност за изпусканията на въглерод чрез специфични механизми за отговорност. Освен това сертификатите следва да съдържат ясно посочен срок на валидност, който зависи от риска от отделяне, специфичен за всеки вид поглъщане на въглерод. По този начин в предложението се прави разграничение между технологиите, които гарантират постоянно съхранение на въглерод (и които не следва да имат срок на валидност), и технологиите за временно поглъщане на въглерод (например улавянето на въглероден диоксид в селското стопанство и съхранението на въглерод в продукти). Благодарение на тези правила от доставчиците на временни поглъщания на въглерод ще се изискват по-реалистични ангажименти, които не възпрепятстват навлизането на технологиите, а в същото време те ще имат стимул да продължат дейността си по поглъщане на въглерод, за да бъдат отново сертифицирани.

 • ITY (устойчивост): дейностите по поглъщане на въглерод трябва да имат неутрално въздействие върху други екологични цели или да генерират съпътстващи ползи за тях; такива цели са опазването на биологичното разнообразие, адаптирането към изменението на климата, намаляването на емисиите на парникови газове, осигуряването на качеството на водите, нулевото замърсяване или кръговата икономика. Например промишлените решения като BECCS не трябва да водят до неустойчиво търсене на биомаса. Комисията ще даде приоритет на разработването на адаптирани методики за сертифициране на улавянето на въглероден диоксид в селското стопанство, които осигуряват значителни съпътстващи ползи за биологичното разнообразие. Същевременно практики като горските монокултури, които оказват вредно въздействие върху биологичното разнообразие, не следва да бъдат допустими за сертифициране.

За да се гарантира горепосоченото, всички дейности по поглъщане на въглерод следва да отговарят на минималните изисквания за устойчивост, които ще бъдат определени в предстоящите методики. Освен това методиките за сертифициране стимулират във възможно най-голяма степен генерирането на съпътстващи ползи, които надхвърлят минималните изисквания за устойчивост, особено по отношение на биологичното разнообразие и екосистемите. Тези допълнителни съпътстващи ползи ще придадат по-голяма икономическа стойност на сертифицираните поглъщания на въглерод, ще доведат до по-високи приходи за операторите и ще бъдат по-привлекателни за инвеститорите.

В предложението се определя процесът, чрез който Комисията, с подкрепата на експертна група, ще превърне тези критерии за качество в подробни методики за сертифициране, които са съобразени с различните характеристики на различните дейности по поглъщане на въглерод.

 

3. Как настоящото предложение ще подкрепи улавянето на въглероден диоксид в селското стопанство и биологичното разнообразие?

Улавянето на въглероден диоксид в селското стопанство включва онези селскостопански практики, които отстраняват CO2 от атмосферата и допринасят за постигането на целта за неутралност по отношение на климата. Сертифицирането ще даде възможност за по-ефективно поощряване на улавянето на въглероден диоксид в селското стопанство чрез общата селскостопанска политика (ОСП) или други публични или частни инициативи.

Улавянето на въглероден диоксид в селското стопанство увеличава поглъщането на въглерод, като често осигурява важни съпътстващи ползи за биологичното разнообразие и други екосистемни услуги. Конкретен пример е възстановяването на торфища: повишаването на нивото на подземните води в тях има множество ползи, тъй като допринася за намаляването на емисиите на CO2 и за запазването на биологичното разнообразие, предоставя екосистемни услуги, свързани с пречистването на водата, подпомагането на контрола върху наводненията и предотвратяването на засушаванията, а рисковете, свързани със загубата на земеделска земя, биха могли да бъдат преодолени чрез подкрепа за палудикултура (земеделие във влажни условия).

Други примери за практики за улавяне на въглероден диоксид в селското стопанство включват:

 • Залесяване и повторно залесяване, при които се зачитат екологичните принципи, благоприятстващи биологичното разнообразие, и засилено устойчиво управление на горите, в това число практики, благоприятстващи биологичното разнообразие и адаптиране на горите към изменението на климата;
 • Агролесовъдство и други форми на смесено земеделие, съчетаващи дървесна растителност (дървета или храсти) със системи за растениевъдство и животновъдство на една и съща земя;
 • Използване на междинни култури, защитни насаждения, консервационна обработка и увеличаване на биоразнообразието на ландшафта: Защита на почвите, намаляване на загубата на почви поради ерозия и повишаване на съдържанието на органичен въглерод в почвата на обработваеми земи с влошено качество;
 • Целенасочено превръщане на обработваема земя в угар или на земя под угар в постоянно затревена площ.

Със сертифицирането в съответствие с днешното предложение, улавянето на въглероден диоксид в селското стопанство може да предложи нов източник на доходи за земеделските стопани, горските стопани и управителите на земи. Дейностите по поглъщане на въглерод имат голям потенциал за постигане на печеливши за всички решения за устойчивост.

 

4. Как могат да се използват сертификатите за поглъщане на въглерод?

Сертификатите за поглъщане на въглерод могат да се използват като основано на резултатите попщрение от частни или публични източници. Ето няколко примера:

 • Предприятията от хранително-вкусовата промишленост могат да възнаграждават земеделските стопани за по-големи поглъщания на въглерод в резултат на по-голямо съхранение на въглерод в почвите, или за други благоприятни за климата практики, като например агролесовъдството. Земеделските стопани ще се радват на допълнителни доходи, а предприятията от хранително-вкусовата промишленост ще могат надеждно да документират своя въглероден отпечатък. Благодарение на хармонизираните правила за сертифициране, на потребителите и инвеститорите ще бъде по-лесно да сравняват твърденията на предприятията за производство на храни във връзка с климата.
 • Публичните органи или частните инвеститори, които желаят да финансират иновативни проекти за поглъщане на въглерод или да възлагат поръчки за поглъщане на въглерод — например чрез обратни публични търгове или предварителни пазарни ангажименти — могат да използват правилата за сертифициране, за да сравняват по-добре офертите и да поощряват проектите въз основа на количеството на сертифицираните поглъщания.
 • Регионалните органи могат да финансират създаването или разширяването на природни паркове чрез продажба на сертификати за поглъщане на въглерод, като по този начин реализират ползи както за климата, така и за биологичното разнообразие.
 • Строителните дружества или собствениците на имоти, които инвестират в дългосрочното използване на по-устойчиви строителни материали, които улавят и съкраняват въглерод — като например материали на основата на дървесина, могат да реализират допълнителни приходи чрез продажбата на кредити за поглъщане на въглерод. Програмите за етикетиране на устойчиви строителни материали също биха имали полза от хармонизирани правила за сертифициране.
 • Сертификатите за поглъщане на въглерод могат да се използват за основано на резултатите финансиране по програми на ЕС, като например Общата селскостопанска политика или Фонда за иновации, или за схеми за държавна помощ от държавите членки.
 • Сертификатите могат също така да повишат прозрачността на частните пазари, като например в контекста на механизма CORSIA (Схема за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване) за компенсиране на международните емисии от въздухоплаването.
 • Сертификатите за поглъщане на въглерод могат също така да помогнат на публичните и частните организации да подкрепят достоверни твърдения за поглъщане на въглерод и да отговорят на високите очаквания на заинтересованите страни поглъщанията на въглерод да не се използват за заблуждаващи твърдения за екологосъобразност, в съответствие с Директивата относно корпоративната социална отговорност и свързаните с нея стандарти за отчитане във връзка с устойчивостта.

Така предложението ще създаде нови възможности за доходи за промишлените отрасли, които внедряват технологии за поглъщане на въглерод или разработват продукти за дълготрайно съхранение на въглерод, както и за управителите на земи, които прилагат иновативни практики за улавяне на въглерод в селското стопанство. Няма обаче да бъде възможно сертифицираните поглъщания на въглерод да се използват за постигане на съответствие със системата на ЕС за търговия с емисии.

 

5. Как ще бъдат разработени методиките за сертифициране? 

Тъй като дейностите по поглъщане на въглерод носят различни ползи и рискове, не може да има универсална методика за сертифициране на всяка от тях. Поради това Комисията постепенно ще разработва методики за сертифициране, съобразени с различните дейности по поглъщане на въглерод. Тези дейности за поглъщане на въглерод ще бъдат избрани въз основа на потенциала за смекчаване, капацитета за постигане на съпътстващи ползи за околната среда, техническата готовност и/или надеждността на съществуващите методи за мониторинг и докладване.

Разработването на методики за сертифициране ще бъде подкрепено от задълбочени подготвителни процеси, като се използва опитът от съществуващите протоколи за сертифициране и в тясно сътрудничество с нова експертна група по поглъщането на въглерод и всички заинтересовани страни. Тази експертна група ще включва лица със специален експертен опит в областта на поглъщането на въглерод, както и представители на академичните среди, промишлеността, гражданското общество, компетентните органи на държавите членки и други публични субекти. Тя ще се състои от около 70 членове и ще заседава поне два пъти годишно. Първото заседание е планирано за първото тримесечие на 2023 г.

 

6. Как ще функционира на практика доброволното сертифициране на поглъщанията на въглерод? 

Предложението изисква проверка и сертифициране от трета страна на съответствието на поглъщанията на въглерод с критериите QU.A.L.ITY и съответните методики за сертифициране. На практика това ще изисква следните стъпки:

 • операторът кандидатства за схема за сертифициране, одобрена от Комисията
 • независим сертифициращ орган извършва периодични одити на дейността по поглъщане на въглерод, за да провери съответствието с критериите за качество, и ако такова е постигнато, издава сертификат за съответствие
 • схемата за сертифициране регистрира сертификата и удостоверената „нетна полза от поглъщането на въглерод“, генерирана от дейността по поглъщане на въглерод, в публичен регистър.

В предложението се изисква цялата информация, свързана със сертифицираните поглъщания, да бъде публично достъпна. Това ще спомогне за предотвратяване на риска от двойно отчитане и измами, а също така ще помогне на доставчиците на поглъщания на въглерод да получат достъп до различни възможности за финансиране.

7. Каква е разликата между въглеродните компенсации и сертификатите за поглъщане на въглерод, изготвени съгласно рамката на ЕС?

За въглеродна компенсация говорим, когато дадена организация компенсира своите емисии на парникови газове чрез закупуване на въглеродни кредити за финансиране на намаления на емисии или поглъщания на въглерод на друго място. По-голямата част от търгуваните днес въглеродни кредити обаче действително идват от намаления на емисиите, а не от поглъщания на въглерод.

Сертификатът за поглъщане на въглерод обаче е признание, че дадена дейност осигурява висококачествени поглъщания на въглерод в съответствие с критериите за качество и процеса на сертифициране, посочени в днешното предложение. Ето защо компенсациите са само една от възможните употреби на сертификатите за поглъщане на въглерод.

Предстоящото законодателство на ЕС ще обхване конкретното използване на компенсации. Например стандартите на ЕС за отчитане във връзка с устойчивостта ще определят как организациите могат да докладват относно целите и резултатите в областта на климата.

 

8. Какво следва? 

Законодателното предложение трябва да бъде прието от съзаконодателите — Европейския парламент и Съвета, в съответствие с обикновената законодателна процедура.

Успоредно с това Комисията ще създаде експертната група, която да предлага технически консултации при подготовката на методики за сертифициране на поглъщанията на въглерод, като първото заседание е предвидено за първото тримесечие на 2023 г.

След официалното приемане на настоящия регламент и след влизането му в сила Комисията ще приеме вторичното законодателство, което ще го приведе в действие, включително:

 • делегирани актове за установяване на методики за техническо сертифициране на различните дейности по поглъщане на въглерод;
 • актове за изпълнение за определяне на хармонизирани правила относно условията и процедурите за сертифициране и относно признаването на схемите за сертифициране.

Рамката на ЕС за сертифициране на поглъщанията на въглерод ще започне да функционира пълноценно, след като Комисията приеме първата методика за сертифициране и признае първата схема за сертифициране.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: