Начало НовиниАнализиСъбитияQ&A относно спешните мерки за ускоряване на внедряването на ВЕИ

Върни се назад

Назад

Q&A относно спешните мерки за ускоряване на внедряването на ВЕИ

Q&A относно спешните мерки за ускоряване на внедряването на ВЕИ

1. Какво предлага Комисията?

Комисията предлага нови, временни и целенасочени мерки за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници, допълващи нейната текуща работа в рамките на Европейския зелен пакт и действията ѝза справяне с енергийната криза. Настъпилото през лятото влошаване на енергийните доставки и ценовите шокове, предизвикани от руското нашествие в Украйна, направиха още по-неотложна необходимостта от ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници в целия ЕС. От една страна, увеличаването на дела на енергията от възобновяеми източници ще доведе до незабавно и структурно намаляване на търсенето на изкопаеми горива в секторите на енергетиката, отоплението и охлаждането, промишлеността и транспорта. Това ще допринесе за постигане на целта за постепенно премахване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива във възможно най-кратък срок, както е посочено в плана REPowerEU. Освен това, благодарение на ниските си оперативни разходи, възобновяемите източници на енергия оказват положително въздействие върху цените на енергията в целия ЕС. Ето защо в предложението се предвижда незабавно опростяване и ускорено издаване на разрешения за инсталиране на слънчево оборудване върху изкуствени конструкции, модернизиране на централи за енергия от възобновяеми източници и улесняване на по-бързото внедряване на термопомпи. Освен това в него на централите за енергия от възобновяеми източници се предоставя статут на по-висш обществен интерес с цел премахване на затрудненията в новите процедури за издаване на разрешения.

 2. Защо Комисията представя това предложение толкова скоро след плана REPowerEU?

В плана REPowerEU представихме всеобхватен набор от мерки, които се очаква да доведат до дългосрочни структурни промени в енергийната ни система и до постигането на амбициозните ни цели за енергията от възобновяеми източници. Тъй като кризата продължава, а цените на енергията остават високи, трябва да предприемем незабавно по-нататъшни действия. С настоящото предложение изпълняваме бързо искането на Европейския съвет за ускоряване на опростяването на процедурите за издаване на разрешения, за да се ускори разгръщането на възобновяемите енергийни източници и мрежи, включително чрез спешни мерки. С оглед на мащаба на енергийната криза, нейното социално, икономическо и финансово въздействие и необходимостта да се действа възможно най-бързо, предложението е замислено като временна спешна мярка чрез регламент на Съвета въз основа на член 122 от Договора за функционирането на ЕС. След като бъде приет от Съвета, той ще влезе в сила по спешност и ще се прилага пряко във всички държави членки. Регламентът ще се прилага една година, като този период ще обхване времето, необходимо за приемане и транспониране на Директивата за енергията от възобновяеми източници, обсъждана в момента от съзаконодателите, във всички държави членки.

3. Защо настоящото предложение се съсредоточава само върху определени технологии и видове проекти?

Предложените спешни мерки могат да бъдат приложени бързо от държавите членки, без да се налагат сложни промени в техните национални процедури и правни системи. Някои от тези мерки са от общ характер, като например въвеждането на презумпцията, че проектите за енергия от възобновяеми източници са от по-висш обществен интерес за целите на съответното законодателство в областта на околната среда, или въвеждането на пояснения относно обхвата на някои директиви в областта на околната среда. Модернизирането на електроцентралите за енергия от възобновяеми източници, които са близо до края на икономическия си живот, също е възможност за увеличаване на производството на възобновяема енергия с минимално въздействие върху мрежовата инфраструктура и околната среда. Други мерки са насочени към конкретни технологии, като например слънчевите фотоволтаични системи. Слънчевата енергия е един от най-евтините налични източници на електроенергия и използването ѝ може да бъде разгърнато бързо, което ще бъде от пряка полза за гражданите и предприятията. По подобен начин бързото разгръщане на използването на термопомпи, които често заменят газовите котли, ускорява прехода от използването на газ за отопление.

 4. Какви са последиците от презумпцията за по-висш обществен интерес за проектите за енергия от възобновяеми източници?

Централите за енергия от възобновяеми източници, термопомпите и вятърната енергия са от решаващо значение за борбата с изменението на климата и замърсяването, намаляването на цените на енергията, намаляването на зависимостта на Съюза от изкопаеми горива и гарантирането на сигурността на доставките в ЕС. Приемането по презумпция, че те са от по-висш обществен интерес и обслужват общественото здраве и безопасност би позволило на нови проекти да се възползват, когато е необходимо, от опростена оценка за специфичните дерогации, предвидени в съответното законодателство на Съюза в областта на околната среда, с незабавно действие, за периода на валидност на предложения регламент. Това отразява важната роля, която възобновяемата енергия може да играе за декарбонизацията на енергийната система на Съюза, за предлагането на незабавни решения за замяна на енергията от изкопаеми горива и за справяне с трудното положение на пазара. В днешното предложение също така се уточнява, че когато конкретни проекти са взели съответните мерки за смекчаване на последиците и са извършили подходящ мониторинг, за да оценят тяхната ефективност, всички случаи на смърт или обезпокояване на защитени видове няма да се считат за преднамерено предизвикани.

5. Защо предлагате слънчевите инсталации да бъдат изключени от оценките на въздействието върху околната среда?

Целта на настоящото предложение е да се ускори спешното внедряване на възобновяеми енергийни източници, като същевременно се съблюдават стандартите за опазване на околната среда. В предложението се предоставят дерогации от специална оценка на въздействието върху околната среда само за две конкретни категории инсталации за слънчева енергия, които вероятно ще имат минимално въздействие върху околната среда. В първата категория влиза разполагането на слънчеви панели на покривите на сградите, както и в паркинги, всякакви видове помещения, по протежение на транспортната инфраструктура или всякакви други изкуствени конструкции. Във втората са включени малки инсталации с мощност под 50 kW, за които няма вероятност да окажат значително неблагоприятно въздействие върху околната среда или мрежата и да породят опасения за безопасността. Поради тези причини предложението рационализира процеса на издаване на разрешения, приложим за тези инсталации, като въвежда положително административно мълчание.

6. Защо се съсредоточавате върху модернизирането на централите за енергия от възобновяеми източници, за да се справите с настоящата криза?

Модернизиране означава обновяване на централи за енергия от възобновяеми източници с цел замяна на съществуващия капацитет или увеличаване на капацитета или ефективността на инсталациите. Следователно модернизирането има значителен потенциал за намаляване на потреблението на газ. Съществуващите електроцентрали за енергия от възобновяеми източници обикновено се изграждат в обекти със значителен потенциал за възобновяема енергия, което прави много важно поддържането на тези обекти в експлоатация, вместо извеждането от експлоатация на инсталациите.  Например за вятърната енергия от разположени на сушата инсталации се изчислява, че около 38 GW, което съответства приблизително на една четвърт от днешната инсталирана мощност, достигат края на нормалния си експлоатационен период от 20 години между 2021 г. и 2025 г. Използването на по-модерни турбини позволява да се поддържа съществуващият капацитет, но с по-малко, по-големи и по-ефективни турбини, или да се увеличи капацитетът на инсталацията. Друг пример е, че при модернизирането на слънчева инсталация може да се постигне повишаване на ефективността и капацитета, без да се увеличава заеманото пространство. Поради това незабавното опростяване и ускореното издаване на разрешения за модернизиране са от решаващо значение за поддържането и увеличаването на капацитета за енергия от възобновяеми източници в Съюза.

7. Какъв допълнителен капацитет за енергия от възобновяеми източници очаквате да бъде внедрен в резултат от предложения регламент на Съвета?

Предложеният регламент не променя целите в областта на енергията от възобновяеми източници, определени в плана REPowerEU. Вместо това неговата цел е да се вземат мерки във връзка със затрудненията в процедурите за издаване на разрешения, които пречат на ускореното изпълнение на проекти за възобновяема енергия. Според оценки 2022 г. ще бъде рекордна по отношение на допълнителния капацитет за енергия от възобновяеми източници, който се очаква да надхвърли 50 GW. Само при слънчевите фотоволтаични инсталации се очаква увеличение на капацитета от 40 GW, като по-голямата част от него се пада на сектора на покривната слънчева енергия. Въпреки това, за да се постигне целта за 2030 г., включена в стратегията на ЕС за слънчевата енергия, този процент на внедряване все още трябва да се увеличи с 50 % до 60 GW годишно. Производството на слънчеви панели в световен мащаб нараства бързо, което показва, че ще има достатъчно на разположение. С приемането на настоящото предложение и други съпътстващи мерки, по-специално приемането на преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници или на инициативи в сектора на уменията, това ускоряване е възможно. Когато става дума за модернизиране на централи, работещи с вятърна енергия, потенциалът за допълнителен капацитет варира при различните проекти в зависимост от броя и капацитета на отделните турбини в модернизирания проект в сравнение с първоначалния.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: