Начало НовиниАнализиСъбитияREPowerEU: Европейски алианс на фотоволтаичната индустрия

Върни се назад

Назад

REPowerEU: Европейски алианс на фотоволтаичната индустрия

REPowerEU: Европейски алианс на фотоволтаичната индустрия

На 9 декември 2022 година Комисията, заедно с индустриални участници, изследователски институти, асоциации и други заинтересовани страни, създаде Европейския алианс на фотоволтаичната индустрия.

Алиансът ще спомогне за намаляване на риска при доставките (чрез диверсификация) чрез по-разнообразен внос и увеличаване на производството на иновативни и устойчиви фотоволтаични продукти в ЕС.

Увеличаването на вътрешния производствен капацитет ще бъде от ключово значение за постигането на целите на REPowerEU за над 320 GW новоинсталирани фотоволтаични мощности до 2025 г. и почти 600 GW до 2030 г.

Новият алианс одобри целта за достигане на 30 GW европейски производствен капацитет до 2025 г. по цялата верига на стойността. Постигането на тази цел ще осигури 60 милиарда евро нов БВП годишно в Европа и създаването на повече от 400 000 нови работни места.

Работата на Алианса ще бъде насочена към:

  • Осигуряване на инвестиционни възможности за европейските фотоволтаици: чрез картографиране на инвестиционните възможности и създаване на коридор от проекти, които могат да бъдат финансирани. Целта е привличане на частни инвестиции за разработване и пускане на пазара на иновативни и конкурентоспособни фотоволтаични продукти, произведени в Европа. Приоритетно ще се работи за съгласуване на инвестициите в ЕС, националните и частните инвестиции, включително националните планове за възстановяване и устойчивост.
  • Благоприятна среда за европейските фотоволтаици: чрез преодоляване на пречките, като например необходимостта от опростени процедури за издаване на разрешителни за нови производствени обекти или осигуряване на доставките на суровини и компоненти, необходими за производството. Алиансът също така ще подкрепя устойчивостта и кръговия характер на цялата верига на стойността, ще идентифицира водещи иновации, включително чрез финансирани от ЕС научни изследвания, както и ще работи за справяне с недостига на работна ръка и умения в сектора. И накрая, той ще спомогне за стимулиране на търсенето чрез насърчаване на използването на неценови критерии в публичните действия.
  • Разнообразяване на доставките и изграждане на устойчивост във веригата на доставки: чрез намиране на алтернативни доставчици, партньори и изкупвачи чрез съществуващи и бъдещи партньорства, диалози и търговски форуми, за да се намалят допълнително настоящите зависимости на Европа.

Комисията има водеща политическа роля в Алианса. Тя ще контролира и подпомага работата му. Секретариатът се ръководи от EIT InnoEnergy, следвайки успешния опит на Алианса за батерии.

Допълнителна информация

През октомври 2022 г. Комисията одобри създаването на нов Европейски алианс на фотоволтаичната индустрия в подкрепа на целите на Стратегията на ЕС за слънчевата енергия. Стратегията е съществен компонент на плана REPowerEU, в който се посочва как масово да се разшири и ускори производството на енергия от възобновяеми източници в Европа, за да си възвърнем независимостта от руските изкопаеми горива и да направим енергийната си система по-устойчива.

Европейският алианс на фотоволтаичната индустрия ще бъде ръководен от Управителен комитет, съставен от Комисията, секретариата, както и от SolarPowerEurope и Европейския съвет за производство на соларна енергия, в качеството им на ключови заинтересовани страни от индустрията. Управителният комитет ще ръководи и следи цялостния напредък на работата на Алианса и ще дава политически насоки на високо равнище. Той ще осигурява последователност и съгласуваност между различните работни направления на Алианса и с общите цели на Алианса.

Индустриалните алианси на Комисията са най-добрият инструмент за ускоряване на дейности, които иначе не биха се развили. Например Алиансът за батерии изигра съществена роля за това до 2030 г. Европа да може да задоволи до 90 % от търсенето си с батерии, произведени в Европа. Европейският алианс за чист водород също така осигурява водеща роля на промишлеността и ускорява декарбонизацията на промишлеността в съответствие с нейните цели в областта на изменението на климата.

Повече по темата:

European Solar PV Industry Alliance

Industrial alliances

REPowerEU

European industrial strategy

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: