Начало НовиниАнализиСъбитияEК одобри австрийската схема за подкрепа на ВЕИ-Е

Върни се назад

Назад

EК одобри австрийската схема за подкрепа на ВЕИ-Е

EК одобри австрийската схема за подкрепа на ВЕИ-Е

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавна помощ, австрийска схема за подпомагане на производството на електроенергия от възобновяеми източници. Мярката ще помогне на Австрия да постигне целта си за 100% възобновяема енергия през 2030 г., в съответствие с нейния план за възстановяване и устойчивост, одобрен от Комисията и от Съвета, и ще допринесе за европейската цел за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., без излишно нарушаване на конкуренцията на единния пазар.

Изпълнителният вицепрезидент Маргрете Вестагер, отговаряща за политиката на конкуренция, каза:

„Тази схема ще позволи на Австрия да подкрепи технологиите от възобновяеми източници, тъй като държавата си е поставила за цел да постигне 100% производство на електроенергия без CO2 през 2030 г. Мярката ще допринесе за намаляването на емисиите на CO2 и други парникови газове, в съответствие с целите на Зелената сделка на ЕС и екологичните цели, определени в Плана за възстановяване и устойчивост на Австрия, без неправомерно нарушаване на конкуренцията на единния пазар.

Австрийската схема

Австрия уведоми Комисията за намерението си да въведе схема за подпомагане на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници (а именно вятърна, слънчева, водна, биомаса и биогаз).

Съгласно схемата, помощта ще бъде под формата на допълнителна премия, изчислена като разлика между средните производствени разходи за всяка възобновяема технология и пазарната цена на електроенергията. По-специално, за електроенергия, произведена от вятърна, слънчева енергия и биомаса, помощта ще бъде предоставена чрез специфични за технологията конкурентни тръжни процеси, които трябва да допринесат за поддържането на пропорционална и рентабилна подкрепа. Австрия също е предвидила и търгове за комбинация от технологии, като напр. вятърна и водна енергия.

Австрия, също така, се ангажира да отвори схемата за подпомагане на възобновяемите енергийни източници за производители на енергия, установени извън Австрия, при сключване на двустранни или многостранни споразумения за сътрудничество с други страни.

Мярката ще се прилага до края на 2030 г. Помощта ще се изплаща на избраните бенефициенти за период от максимум 20 години от началото на експлоатацията на централата. Плащанията по схемата се оценяват на около 4,4 милиарда евро до края на 2032 г.

Австрия си е поставила за цел да увеличи дела на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници от сегашните 75 % на 100 % през 2030 г. Мярката е една от целите, които Австрия трябва да постигне в контекста на нейния План за възстановяване и устойчивост.

Оценката на Комисията

Комисията оцени схемата съгласно правилата на ЕС за държавна помощ от 2014 г.

Комисията установи, че помощта е необходима за по-нататъшното развитие на производството на енергия от възобновяеми източници и за подпомагане на Австрия да постигне своите екологични цели. Има и стимулиращ ефект, тъй като текущите цени на електроенергията не покриват напълно разходите за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Следователно, инвестициите няма да се осъществят от избраните бенефициери при липса на помощта.

Освен това, помощта е пропорционална и ограничена до необходимия минимум. Нивото на помощта ще се определя чрез конкурентни търгове за електроенергия, произведена от вятърна, слънчева енергия и биомаса. Също така, Австрия предвижда максимални ценови тавани въз основа на производствените разходи. Помощта ще бъде отпусната под формата на допълнителна премия, която не може да надвишава разликата между пазарната цена на електроенергията и производствените разходи. В този контекст Австрия ще извършва годишен преглед на разходите за производство на електроенергия от подкрепяната възобновяема енергия спрямо пазарните цени.

Освен това, Австрия се ангажира да осигури достатъчна гъвкавост, за да адаптира схемата за подпомагане към развитието на пазара, с оглед поддържане на рентабилност на тази подкрепа. По-специално, с оглед на новостта на системата за страната, Австрия въведе механизъм за преглед, по-специално с междинна оценка до 2025 г. Тя също така предвижда възможност за  адаптиране на системата, за да гарантира, че търговете остават конкурентни.

Накрая, Комисията установи, че положителните ефекти от мярката, по-специално положителните въздействия върху околната среда, превишават всички възможни отрицателни ефекти от гледна точка на възможно нарушаване на конкуренцията.

Въз основа на това, Комисията заключи, че австрийската схема е в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ, тъй като ще улесни развитието на производството на електроенергия от възобновяеми източници от различни технологии в Австрия и ще намали емисиите на парникови газове и CO2 в съответствие с Европейския зелен договор, без неоправдано нарушаване на конкуренцията на единния пазар.

Допълнителна информация

Насоките на Комисията от 2014 г. относно държавната помощ за опазване на околната среда и енергия позволяват на държавите-членки да подкрепят производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници при определени условия. Тези правила имат за цел да помогнат на държавите-членки да постигнат амбициозните цели на ЕС в областта на енергетиката и климата при възможно най-ниски разходи за данъкоплатците и без неоправдано нарушаване на конкуренцията на единния пазар.

Директивата за енергията от възобновяеми източници от 2018 г. установи задължителна за целия ЕС цел за възобновяема енергия от 32% до 2030 г. Със съобщението за европейската Зелена сделка през 2019 г. Комисията засили своите амбиции за климата, като постави цел да няма нетни емисии на парникови газове през 2050 г. Неотдавна приетият европейски закон за климата, който закрепва целта за неутралност на климата за 2050 г. и въвежда междинната цел за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г., поставя основата за законодателните предложения „fitfor55“, приети от Комисията на 14 юли 2021 г. Сред тези предложения Комисията представи изменение на Директивата за възобновяемата енергия, която поставя повишена цел за производство на 40% от енергията в ЕС от възобновяеми източници до 2030 г.

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: