Начало НовиниАнализиСъбитияДПИ са от критична важност при кризисна ситуация

Върни се назад

Назад

ДПИ са от критична важност при кризисна ситуация

ДПИ са от критична важност при кризисна ситуация

Докладът за наблюдение на пазара на дребно на енергия и защита на потребителите за 2021 г. на CEER/CEER беше публикуван миналата седмица. В настоящето издание се описва развитието на пазара на енергия на дребно в Европа през 2021 г. и подбрана информация за 2022 г., като се има предвид значението на настоящата енергийна криза, пред която е изправена Европа.

Основни констатации и изводи

По време на пандемията Ковид-19 цените на електроенергията останаха относително стабилни до началото на енергийната криза през 2021 г. , но оттогава насам рязко се покачиха. Увеличението беше още по-значително в началото на 2022 г., когато руската инвазия в Украйна доведе до допълнителна нестабилност на пазара и до рекордно високи цени за крайните потребители.  При разбивката на общата цена основният двигател на увеличението е енергийната компонента, която към момента съставлява по-голям дял от общата крайна цена. Мрежовите разходи остават по-скоро стабилни, а в някои случаи дори леко намаляват поради мерките за подкрепа от страна на правителствата за смекчаване на нарастващите цени. Най-значителното намаление през този период е в компонента на енергийните данъци. Причината за това намаление са временните мерки за подпомагане, прилагани на повечето европейски пазари.

През 2021 г. нивото на несъстоятелност на доставчиците, а оттам и изтеглянето от пазара, се увеличи след ръста на цените на едро. Това затрудни доставчиците да изпълняват задълженията си. Напускането на доставчици от пазара на свой ред доведе до намаляване на наличността на потребителски оферти на пазарите на енергия на дребно, което рефлектира върху по-високи нива на концентрация, респективно по-малка конкуренция на пазарите на дребно.

Националните регулатори, които наблюдават използването на оферти, показват, че по-голямата част от потребителите имат договор с доставчика на енергия на фиксирана цена. Макар че такива договори ограничават излагането на потребителите на повишение на цените на енергията през 2021 г., през 2022 г. и 2023 г. този тип договори ще претърпят значителни увеличения.

Държавите членки приложиха мерки с цел намаляване на тежестта на разходите за потребителите на енергия, като бързината, с която това се случи, заслужава похвала според европейските регулатори. Въпреки това, енергийната криза ще засегне всички потребители, уязвимите и енергийно бедните ще бъдат непропорционално засегнати от увеличението на цените, което се очаква през 2022 г. и 2023 г.

Регулираните цени все още се прилагат в някои държави-членки. Въпреки че RePowerEU пакета позволява такова използване, е ясно, че на някои пазари регулираните цени са достъпни за всички потребители, а не са насочени към най-нуждаещите се.

През 2021 г. механизмите и процедурите за доставчик от последна инстанция (ДПИ) се наложи да бъдат широко използвани, за да се намалят последиците от фалити на доставчици за милиони европейски потребители. Макар че процесите на ДПИ работеха на практика, засегнатите потребители често се сблъскваха впоследствие със (значително) по-високи цени на ДПИ – особено през 2021 г. По-широко разпространеното нежелание на доставчиците за по-голямо привличане на клиенти при такива обстоятелства може да наложи адаптиране на разпоредбите на ДПИ, за да се гарантира универсална услуга в периоди на криза.

Приблизително 70 доставчика на електроенергия и 60 доставчика на газ са инициирали стартирането на ДПИ в цяла Европа през 2021 г. поради невъзможност за извършване на енергийни услуги.
Най-много ДПИ събития са регистрирани във Великобритания (27 за електроенергия, 26 за газ), следвана от Чехия (10 за електроенергия, 14 за газ) и Испания (шест за електроенергия) през 2021 г.
Приблизително 3,5 милиона битови клиенти на електроенергия са били прехвърлени към ДПИ във всички държави членки като повечето от тях са във Великобритания (2,5 милиона), Чехия (590 000) и Нидерландия (130 000). В много държави-членки фалитите на доставчиците на електроенергия са засегнали само по-малък брой клиенти, прехвърлени към ДПИ, например в Австрия и Люксембург (по 2500 души), Унгария (112 души) или Франция (60 души). Като дял от населението, снабдявано от ДПИ, много малки проценти са отчетени във Франция и Унгария (0 %), Австрия, Полша и Словения (0,1 %), Люксембург (0,4 %), Латвия (0,6 %) и Литва (0,9 %). Малко по-високи дялове се наблюдават в Норвегия и Нидерландия (2%), България (5%), Чехия (10,1%), Швеция (10,4%), Пор тугалия (14,7%) и Естония (20%). Още по-високи дялове бяха отчетени от НРО в Испания (34,7 %), Румъния (41,9 %) и Словакия (67,1 %).

Разпространението на интелигентни измервателни уреди продължава в целия ЕС, но е различно в отделните държави членки. Интелигентните електромери са от съществено значение за осигуряване на активно участие на потребителите на енергия. Съществена пречка пред активното участие на потребителите на енергия е липсата на информация. Средното проникване в ЕС е било 51 % през 2022 г.

Като се вземе предвид напредъкът на внедряването на умни електромери в сравнение със законовите изисквания (>80%) и действителното внедряване се очакват известни закъснения в бъдеще. Например, Австрия  има за цел 80 % навлизане на умни електромери до 2020 г., но промени целта си за 2024 г., тъй като нивата на внедряване все още са под 50 %. Кипър, Полша и Румъния са под 20 %, като целта за 80 % е поставена след 2024 г. Унгария и Литва имат цел за разгръщане без определена правна цел.

Активното управление на потреблението (demand response) се разглежда като едно от ключовите решения за приспособяване към по-променливото производство на електроенергия от възобновяеми източници като вятърна и слънчева енергия. Предвид настоящата криза, ролята както на активното управление на потреблението, така и на енергийната ефективност ще бъде от ключово значение за борбата с високите цени на енергията, с които се сблъскват потребителите през 2022 г.

Основни препоръки:

Част от потребители ще се нуждаят от помощ, за да се справят с повишаването на цените на енергията

Повишаването на цените на дребно на енергията вероятно ще продължи през цялата 2022 г. и през 2023 г. Съответно НРО следва да обмислят как доставчиците биха могли да помогнат на потребителите да се справят с такива увеличения на цените, преди потребителите да закъснеят с плащанията си. Такива мерки биха могли да включват препоръчване на потребителите да сключват планове за плащане преди зимния сезон, за да се ограничи въздействието на по-високите сметки за енергия през зимните месеци.

Мерки за подкрепа

Държавите членки следва да гарантират, че мерките за финансова подкрепа са целенасочени и насочени към най-нуждаещите се лица. При обмислянето на това как най-добре да се насочат към тази група нуждаещи се потребители, държавите членки, НРО и други подходящи органи следва да вземат предвид разходите на домакинствата за електроенергия и газ и доходите на домакинствата.

Значителна, макар и намаляваща част от сметките за енергия се състои от данъци и ДДС. Независимо от това фискалните последици за държавите членки от намаляването на данъците, бърз и лесен начин за намаляване на разходите е премахването на данъците. Тези мерки обаче може да не са особено целенасочени.

Въпреки че ефективността на сградите може да не е в обхвата на правомощията на НРО, ускоряването на подобренията на ефективността в крайна сметка ще намали потреблението на енергия от потребителите и на свой ред ще намали оперативните разходи.

Преглед на механизма за доставчик от последна инстанция

НРО следва да извършат оценка на ефективността на механизма на доставчика от последна инстанция на своите пазари, за да определят областите за подобрение на процеса след значителното използване на механизма през 2021 г. Освен това НРО и държавите членки следва да гарантират, че е налице подходящ баланс между риска, поет от доставчика и тежестта, която се стоварва върху потребителите след фалит на доставчика. Според ACER и CEER не е подходящо доставчик да предлага продукт с фиксирана цена на потребител, когато не е успял да осигури такъв продукт на пазара на едро или не е в състояние да покрие риска по друг начин.

Мониторинг на съществуващите договори

Очевидно е, че макар НРО да са наясно с това какви договори се предлагат на потребителите, не всички НРО наблюдават използването на тези договори. За да се гарантира способността на ACER да извършва пълен мониторинг на пазарите на енергия на дребно, ACER препоръчва на всички НРО да проследяват и наблюдават усвояването на договорите на своите пазари на енергия на дребно.

Уязвими потребители и енергийна бедност

НРО и държавите членки следва да определят потенциалното въздействие на повишаването на цените на енергията върху потребителите на енергия, за да установят потенциалния процент потребители, които са изложени на риск от изпадане в енергийна бедност.

Като минимум НРО следва да бъдат информирани за енергийната бедност в тяхната държава-членка. Дори и да няма пряка отговорност (за НРО), текущите разходи засягат финансовото състояние на потребителите и по този начин имат пряко въздействие върху енергийната бедност и въпросите на разпределението. Понятията за уязвими потребители и енергийна бедност дават възможност на политиците да определят целеви групи за конкретни мерки в случаите, когато тяхната система за социално подпомагане достига своя предел.

Инструменти за сравнение
Въпреки че в държавите членки има широко разпространени инструменти за сравнение, очевидно е, че съществуващите инструменти за сравнение не отговарят на изискванията, посочени в член 14 от Директива (ЕС) 2019/944. В този смисъл ACER препоръчва на НРО да направят преглед на съответствието на публично управляваните инструменти за сравнение в техните държави членки.
Когато дадена държава членка не е определила орган, който да сертифицира уебсайта на инструмента за сравнение, такъв орган следва да бъде назначен, ако публично управляваният инструмент за сравнение не отговаря на критериите, определени в Директива 2019/944. Това е необходимо, за да могат потребителите на всеки пазар да имат достъп до доверен инструмент на своя пазар.

За повече детайли, вижте Мониторинговия доклад пазарите на дребно на електроенергия и газ 2021

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: